Przejdź do stopki

Zadania i kompetencje

Treść

Zadania i kompetencje Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem:

 1. Wykonywanie uchwał Rady Gminy oraz innych zadań zastrzeżonych dla Wójta Gminy.
 2. Wydawanie zarządzeń porządkowych i przedstawianie ich Radzie Gminy do zatwierdzenia oraz wydawanie zarządzeń dotyczących organizacji i funkcjonowania Urzędu
 3. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz
 4. Sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem prawidłowej gospodarki Gminy oraz prawidłowej realizacji dochodów i wydatków Gminy określonych uchwałą budżetową
 5. Podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych, gospodarowanie funduszem płac, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
 6. Nadzór nad realizacją zadań w zakresie zapewnienia warunków działania oraz zapewnienia obsługi administracyjnej i finansowej placówek oświatowych na terenie Gminy
 7. Realizacja kompetencji własnych wynikających z ustaw o systemie oświaty i Karty Nauczyciela
 8. Podejmowanie decyzji w sprawach prowadzonych inwestycji i remontów oraz poprawy infrastruktury technicznej i rozwoju gospodarczego Gminy
 9. Udzielanie pełnomocnictw pracownikom Urzędu oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz wydawanie upoważnień do załatwiania spraw w swoim imieniu
 10. Gospodarowanie mieniem komunalnym, składanie jednoosobowych oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie spraw związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy
 11. Określenie zakresu kompetencji i odpowiedzialności Sekretarza i Skarbnika Gminy
 12. Wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy określonych odrębnymi przepisami
 13. Zatwierdzanie planów pracy oraz dokumentacji związanych z zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną w zakresie i na zasadach określonych przepisami szczególnymi
 14. Nadzór nad realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
 15. Kierowanie działaniami w czasie stanu klęski żywiołowej na terenie Gminy, opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią, ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego, zarządzenie ewakuacji ludności i mienia z obszarów bezpośrednio zagrożonych
 16. Sporządzanie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy
 17. Przyjmowanie i sprawdzanie oświadczeń majątkowych od pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z przepisami wynikającymi z ustaw szczególnych
 18. Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej