Przejdź do stopki

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.

Treść

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach( Dz.U. 2023, poz. 1469 z późn.zm.) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach( Dz.U. 2023, poz. 1469 z późn.zm.) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują a powstają odpady komunalne na okres od 01.01.2024-31.12.2024 r.

W związku z powyższym wyznacza się termin 60 dni od dnia zamieszczenia informacji na:

- odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość  jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;

- złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa art. 6c ust.3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , o wyłączeniu się      z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

Niniejszą informacje podaje się do publicznej  wiadomości, poprzez zamieszczenie jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy, na stronie internetowej Urzędu Gminy, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Siedzibie Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem