Przejdź do stopki

Obwieszczenie Wójta Gminy

Treść

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do wiadomości wyborców

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem

z dnia 15 września 2023 roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej           i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

 

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Rożnów

Wiejski Dom Kultury, Rożnów 638,

 33-316 Rożnów

2

Roztoka-Brzeziny, Tropie

Szkoła Podstawowa, Roztoka-Brzeziny 211,

33-316 Rożnów

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Bartkowa-Posadowa, Bujne

Wiejski Dom Kultury, Bartkowa-Posadowa 375,

33-318 Gródek nad Dunajcem

 

4

Przydonica z wyłączeniem                          nr budynków 234, 240, 242, 243

Szkoła Podstawowa, Przydonica 24, 33-318

Gródek nad Dunajcem

 

5

Sienna, Zbyszyce, Przydonica:            nr budynków 234, 240, 242, 243

Szkoła Podstawowa, Sienna 27,

33-318 Gródek nad Dunajcem

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6

Gródek nad Dunajcem

Zespół Szkół, Gródek nad Dunajcem 195,

 33-318 Gródek nad Dunajcem

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7

Jelna

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki,

Jelna 95, 33-318 Gródek nad Dunajcem

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8

Lipie

Szkoła Podstawowa, Lipie 11,

 33-318 Gródek nad Dunajcem

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

9

Podole-Górowa

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II,

 Podole-Górowa 158, 33-318 Gródek nad Dunajcem

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

10

Dom Pomocy Społecznej

w Zbyszycach 12

Dom Pomocy Społecznej, Zbyszyce 12,

 33-318 Gródek nad Dunajcem

 

 

 

 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I najpóźniej do dnia 2 października 2023 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 10 października 2023 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Gródek                      nad Dunajcem najpóźniej do dnia 6 października 2023 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 15 października 2023 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

 

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem

 

Józef TOBIASZ