Przejdź do stopki

Ogłoszenie Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Treść

      W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Gródek nad Dunajcem ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 

 1. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Gródek nad Dunajcem, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowanie w ramach w/w Programu na realizację konkretnego zadania z Wnioskodawcą tego zadania zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji.

 1. Dotacja będzie przysługiwała właścicielom zabytków ruchomych lub nieruchomych
 2. Zasady składania propozycji wniosków do dofinansowania:  
 1. wnioski należy składać do Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem; 
 2. do złożenia wniosku służy formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do  niniejszego ogłoszenia;
 3. podmiot uprawniony (wnioskodawca) może złożyć wniosek o dofinansowanie w jednej z trzech kategorii: 
  1. do 150 000 złotych, 
  2. do 500 000 złotych,
  3. do 3 500 000 złotych.
 4. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem na dzienniku podawczym lub przesłać drogą pocztową przesyłką poleconą (rejestrowaną) na adres: Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 54 lub przez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP), przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym
  w terminie do dnia 14.08.2023 r. do godz. 16.00.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem (dziennik podawczy) lub wpływu (doręczenia) do Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem drogą pocztową lub poprzez ePUAP.

 1. Wniosek powinien być wypełniony czytelnym pismem lub drukiem komputerowym.
 2. Wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.
 3. Do wniosku należy dołączyć:  

Dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

 1. Zasady wyboru wniosków
 1. Wyboru wniosków dokonuje Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem uwzględniając:
 • Możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę,
 • Stopień zaawansowania przygotowania zadania do realizacji.
 1. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.
 2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem może odmówić Wnioskodawcy wyłonionemu w naborze przyznania dotacji i podpisania umowy, w przypadku nieuzyskania przez Gminę dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 1. Warunki podpisania umowy o dotację
  1. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Gródek nad Dunajcem.
  2. Warunkiem podpisania z wnioskodawcą umowy o dotację będzie uzyskanie przez Gminę promesy wstępnej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
  3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą, a Gminą Gródek nad Dunajcem.
 2. Termin i warunki realizacji zadania
 1. Podpisanie umowy z Wykonawcą zadania powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Gminę promesy wstępnej na realizację zadania, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie o dotację .
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 1. Rozstrzygnięcie naboru wniosków

Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku oraz na stronie Urzędu  Gminy Gródek nad Dunajcem.

 1. Postanowienia końcowe
 1. Dodatkowych informacji na temat naboru udziela: Patrycja Kmak, kontakt (18)440-10-35 (w.34)

Wnioski o dofinansowanie złożone po dniu 14.08.2023r. nie będą rozpatrywane. 

wniosek.pdf