Przejdź do stopki

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Treść

WÓJT GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM ZAWIADAMIA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – etap I, w dniach: od 19 lipca 2023 roku do 10 sierpnia 2023 roku

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


                  Na podstawie art. 17 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 r. poz. 977 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), oraz uchwały Nr XLIX/295/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 31.12.2013 roku, w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem, zmienionej uchwałami:

- nr XXIII/159/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem  z dnia 04 maja 2016 roku,

- nr XV/172/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem  z dnia 29 czerwca 2016 roku,

- nr XXXIII/217/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem  z dnia 28 grudnia 2016 roku,

- nr LV/377/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 26 września 2018 roku,

- nr LIX/433/2023 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem dnia 7 czerwca 2023 roku,

- nr LX/438/2023 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 czerwca 2023 roku, (opublikowanej na stronie BIP Gminy Gródek nad Dunajcem: https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem,a,2303947,uchwala-nr-lx4382023-rady-gminy-grodek-nad-dunajcem-z-dnia-29-czerwca-2023-r-w-sprawie-zmiany-uchwal.html)

 

WÓJT GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM ZAWIADAMIA

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – etap I,

w dniach:  od 19 lipca 2023 roku do  10 sierpnia 2023 roku

w siedzibie Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem pokój nr 6, w godzinach 8.00 – 15.00,
(w dniach pracy Urzędu Gminy).

Projekt planu (etap I) obejmuje cały teren administracyjny gminy (miejscowości: Bartkowa-Posadowa, Bujne, Gródek nad Dunajcem, Lipie, Jelna, Podole-Górowa, Przydonica, Roztoka-Brzeziny, Rożnów, Sienna, Tropie, Zbyszyce) z wyłączeniem terenów oznaczonych lit. „A” „B”, „C”, „D”, „E”, „F”, i terenu objętego realizacją w etapie II oznaczonego lit. „G” w załącznikach graficznych nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 do uchwały o przystąpieniu. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej:

https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem,m,93534,plan-zagospodarowania-przestrzennego.html

 

DYSKUSJA PUBLICZNA

nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz w prognozie oddziaływania na środowisko

 odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2023 roku o godz. 11.00, w sali posiedzeń Urzędu Gminy

 

  • Zgodnie z art. 17 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem na adres Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 54, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2023 roku

 

  • Zgodnie z art. 40 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 54, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: EPUAP/gminagrodeknaddunajcem/skrytka lub na adres:
  •        , w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 24 sierpnia 2023 roku

 

Uwagi rozpatruje Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

W związku z przetwarzaniem  przez  wójta,  uzyskanych  w toku  prowadzenia postępowań  dotyczących  sporządzania  aktów  planistycznych,  o których  mowa w ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm. 3), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Inne ograniczenia wskazano w art. 8a ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych można zapoznać się pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem,m,305947,ochrona-danych-osobowych.html