Przejdź do stopki

Nabór na wolne stanowisko pracy

Treść

OGŁOSZENIE

O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. – o pracownikach samorządowych
(Dz.U. z 2022 r. poz. 530) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem organizuje nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości.

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Gródku nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 54.

Określenie stanowiska: stanowisko ds. księgowości w Referacie Planowania Budżetowego i Finansów.

I. Oferty na ww. stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:

 1. Posiadają obywatelstwo polskie.
 2. Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
 3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
 5. Posiadają wykształcenie wyższe, o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość zagadnień związanych z administracją samorządową.
 2. Znajomość ustawy o samorządzie gminnym.
 3. Znajomość ustawy o finansach publicznych.
 4. Znajomość ustawy o rachunkowości.
 5. Dobra znajomość programów komputerowych Word, Excel.
 6. Umiejętności:
 1. analiza i interpretacja danych
 2. rozwiązywania problemów
 3. organizacja pracy własnej
 4. praca w zespole
 5. rzetelność, sumienność, staranność, lojalność, komunikatywność.

III.   Zakres wykonywanych ogólnych zadań na stanowisku:

 

 1. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych  dla  Urzędu Gminy;
 1. ewidencja w księgach inwentarzowych,
 2. naliczanie  umorzeń w oparciu o obowiązujące przepisy na tabelach amortyzacyjnych,
 3. prowadzenie kart środków trwałych.
 1. Prowadzenie ewidencji ilościowej składników majątkowych dla Urzędu Gminy.
 2. Prowadzenie ewidencji materiałów  na kartach  ilościowo – wartościowych.
 3. Uzgadnianie sald i stanów prowadzonej ewidencji środków trwałych w księgach  inwentarzowych oraz stanu materiałów na kartach materiałowych ze stanem kont     syntetycznych wynikających z ewidencji księgowej w danym okresie.
 4. Przygotowywanie wniosków o przeprowadzenie inwentaryzacji w Urzędzie Gminy.
 5. Przygotowywanie projektu zarządzenia o terminie inwentaryzacji, oraz wszystkich dokumentów wymaganych do jej prawidłowego przeprowadzenia. 
 6. Po otrzymaniu arkuszy spisowych z przeprowadzonej inwentaryzacji, wycena składników majątkowych  wg. wartości księgowej.
 7. Ustalanie różnic inwentaryzacyjnych na właściwych drukach.
 8. Sporządzanie zestawień różnic inwentaryzacyjnych, ustalenie wartości niedoboru
  lub nadwyżki.
 9. Weryfikacja sald kont aktywów i pasywów  na ostatni dzień kończący rok sprawozdawczy, sporządzanie protokołu weryfikacji (na potrzeby sporządzenia bilansu).
 10. Sporządzanie dowodów PK w przypadku powstania różnic inwentaryzacyjnych
  oraz  naliczonych umorzeń itp.
 11. Sporządzanie sprawozdań i informacji o stanie i  ruchu środków trwałych w tym wszelkich sprawozdań informacji i ankiet na potrzeby GUS w zakresie prowadzonych spraw.
 12. Prowadzenie analityki kosztów w zakresie inwestycji realizowanych przez gminę oraz nadzór nad terminowym  rozliczaniem poniesionych nakładów inwestycyjnych
  i sporządzaniem  dowodów  dotyczących  obrotu środkami trwałymi i materiałami  przez pracowników  merytorycznych  obowiązanych do ich sporządzania.
 13. Przygotowanie materiałów  dla Urzędu Gminy oraz zebranie  materiałów i informacji 
  od jednostek organizacyjnych gminy  niezbędnych  do sporządzania – informacji o stanie mienia komunalnego gminy.
 14. Sporządzanie corocznie  – informacji o stanie mienia komunalnego gminy - (wspólnie
  z pracownikiem prowadzącym sprawy gospodarki majątkiem gminy),  w terminie
  i sposób określony w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o finansach publicznych.
 15. W zakresie ewidencji i rozliczeń dochodów z majątku gminy:
 1. ewidencja otrzymanych umów dzierżawnych nieruchomości, wieczystego użytkowania         
 2. prowadzenie ewidencji analitycznej przypisu i wpłat należności poszczególnych  dzierżawców, użytkowników, najemców itp.
 3. uzgadnianie prowadzonej ewidencji analitycznej z ewidencją na kontach syntetycznych,
 4. egzekwowanie przypisanych należności, wysyłanie upomnień i tytułów wykonawczych,
 5. wystawianie faktur z tytułu dzierżawy, najmu lokali mieszkalnych, użytkowych
  i innych składników majątku,
 6. rozliczanie energii elektrycznej  i gazu  dotyczy: budynków Urzędu Gminy i lokali użytkowych  (faktury, umowy, zgłoszenia awarii)

 

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: praca w siedzibie Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem na I piętrze w budynku mieszczącym się pod adresem: Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem, bez podjazdu. Bezpieczne warunki pracy. Budynek nie posiada windy umożliwiającej wjazd do siedziby osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Brak możliwości wyjazdu wózkiem inwalidzkim do siedziby Urzędu. Ciągi komunikacyjne w budynku nie pozwalają na poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety nie dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 2. Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się w budynku oraz praca w terenie.
 3. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 4. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

VI. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg wzoru).
 2. CV dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej podpisane przez kandydata.
 3. Kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia.
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, uprawnienia, kwalifikacje zawodowe.
 5. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wg wzoru).
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych(wg wzoru).
 7. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz oświadczenie
  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  (wg wzoru).

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zaklejonej kopercie z imieniem
i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, którą należy umieścić w drugiej kopercie
z adnotacją „Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze  ds. księgowości na dzienniku podawczym w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek
od 7:15 do 15:15 do dnia 20 czerwca 2023 roku.

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

VIII. Procedura naboru:

Postępowanie związane z naborem przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem. Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:

 1. Wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenia listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze; oferty niekompletne i niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu zostaną odrzucone.
 2. Ocena wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez test pisemny i rozmowę kwalifikacyjną.
 3. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Z osobami, które nie zostaną zakwalifikowane do postępowania konkursowego nie będzie prowadzona korespondencja.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko urzędnicze zatrudniony będzie
z uwzględnieniem zasad określonych w art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych.

Ponadto:

Kandydat wybrany do zatrudnienia będzie zobowiązana/y/ do przedstawienia przed zawarciem umowy o pracę, oryginału aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie"
z Krajowego Rejestru Karnego.

Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest Pani Paulina Furtak – Sekretarz Gminy
tel. 18 440 10 35. wew. 30.

Gródek nad Dunajcem, 6 czerwca 2023 r.

                                                                                                            WÓJT

                                                                                              /-/ mgr inż. Józef Tobiasz