Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Treść

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. – o pracownikach samorządowych
(Dz.U. z 2022 r. poz. 530) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem organizuje nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji.

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Gródku nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 54.

Określenie stanowiska: stanowisko ds. inwestycji w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych.

I. Oferty na ww. stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:

 1. Posiadają obywatelstwo polskie.
 2. Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
 3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
 5. Posiadają wykształcenie wyższe, o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego lub innych instytucjach publicznych.
 2. Znajomość (w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku) ustaw:

1)   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

2)   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

3)   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

4)   ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

5)   ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

6)   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

7)   ustawy z dnia 21 lutego 2014 o funduszu sołeckim,

8)   ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,

9)   innych aktów prawnych związanych z realizowanymi zadaniami.

 1. Umiejętność współpracy w zespole.
 2. Zdolności organizacyjne i interpersonalne.
 3. Wysoka kultura osobista.
 4. Odporność na stres, odpowiedzialność, szybkość w działaniu, dokładność, zaangażowanie.

III.   Zakres wykonywanych ogólnych zadań na stanowisku:

 

 1. Podejmowanie działań w zakresie realizacji inwestycji własnych  i remontów przydzielonych przez Kierownika Referatu (w szczególności: obiekty kubaturowe
  i sportowe, oświetlenie uliczne)
  :
  • udział w planowaniu zadań inwestycyjno-remontowych,
  • prowadzenie pełnej dokumentacji prawno-technicznej, związanej z  realizacją inwestycji i remontów w tym uzyskiwanie niezbędnych opracowań,  pozwoleń, uzgodnień itp.,
  • współpraca z Referatem Planowania Budżetowego i Finansów w zakresie środków budżetowych przeznaczonych na planowane inwestycje,
  • organizowanie nadzoru technicznego nad realizacją zadań inwestycyjnych,
  • przekazywanie placu / terenu przeznaczonego pod inwestycje, remonty,
  • bieżąca kontrola realizacji postanowień umownych, prowadzenie bieżących kontaktów  z wykonawcami  i z udziałem inspektora nadzoru inwestorskiego,
  • organizowanie i udział w częściowych i końcowych odbiorach wykonywanych robót na realizowanych  zadaniach inwestycyjno-remontowych,
  • sporządzanie rozliczeń zadań inwestycyjno-remontowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń materiałowych,
  • zabezpieczanie materiałów budowlanych, urządzeń i obiektów budowlanych
   na prowadzonych zadaniach inwestycyjno-remontowych,
  • dokonywanie inwentaryzacji na prowadzonych zadaniach inwestycyjno-remontowych  w przypadku zmiany wykonawcy,
  • współpraca z innymi jednostkami samorządowymi w celu realizacji wspólnych inwestycji,
  • oddawanie do użytkowania zrealizowanych obiektów budowlanych,
  • przekazywanie użytkownikowi zrealizowanych  obiektów, dostaw, usług,
  • udział w przeglądach gwarancyjnych oraz kontrola realizacji zaleceń gwarancyjnych przez wykonawców,
  • nadzór nad budynkami komunalnymi.
 2. Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego poprzez:
  • pomoc w przygotowaniu zadań do realizacji (obmiary, kalkulacje kosztów, przygotowanie inicjatyw i wniosków),
  • realizacja przyjętych zadań  - w zakresie  określonym w ust. 1.
 3. Wykonywanie czynności wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych
  oraz Regulaminu Zamówień Publicznych w zakresie prowadzonych spraw,
  a w szczególności:
  • przygotowanie dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia postępowania
   w zakresie oszacowania wartości, opisu oraz ustalenia źródeł finansowania
   oraz ustalenia źródła finansowania przedmiotu zamówienia,
  • udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia z zakresu  prowadzonych spraw
   lub udział w komisjach przetargowych powołanych przez Wójta Gminy,
  • nadzór nad realizacją umów z zakresu realizowanych zadań.
 4. Przyjmowanie faktur i rachunków wpływających do referatu w ramach realizowanych zadań, opisywanie ich pod względem merytorycznym oraz w zakresie stosowania procedur zamówień publicznych.
 5. Opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy w zakresie prowadzonych spraw.
 6. Prowadzenie sprawozdawczości GUS i innej w zakresie prowadzonych spraw:
 • przygotowywanie informacji dla Rady Gminy i Wójta oraz innych uprawnionych jednostek, na temat realizacji w/w zadań.

8. Pełnienia funkcji Koordynatora do spraw dostępności architektonicznej w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem (realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami):

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem zwanym dalej Urzędem, w zakresie dostępności architektonicznej,
 • przygotowanie planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy, przy współpracy
  z koordynatorem do spraw dostępności cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej,
  w zakresie wymagań, o których mowa w art. 6 pkt 2 i 3 ustawy,
 • przekazanie do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem, zwanym dalej BIP Urzędu, planu, o którym mowa w pkt. 2,
 • koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy,
 • monitorowanie działalności Urzędu w zakresie zapewnienia dostępności osobom
  ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy,
 • sporządzanie raportów o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie, przy współpracy z koordynatorem do spraw dostępności cyfrowej
  i informacji – komunikacyjnej w zakresie wymagań określonych w art. 6 ustawy,
 • przekazywanie do publikacji w BIP Urzędu, raportów, o których mowa w pkt 6,
 • przygotowywanie sprawozdań dotyczących zapewnienia dostępności osobom
  ze szczególnymi potrzebami w zakresie działalności Urzędu, przy współpracy
  z koordynatorem do spraw dostępności cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej
  w zakresie wymagań określonych w art. 6 ustawy,
 • przedstawienie Wójtowi Gminy Gródek nad Dunajcem informacji o podejmowanych działaniach z zakresu dostępności architektonicznej, informacyjno – komunikacyjnej,
  a także cyfrowej,
 • opiniowanie projektów i przygotowywanie wewnętrznych wytycznych do stosowania
  w Urzędzie w zakresie zapewnienia dostępności osobom, ze szczególnymi potrzebami.

 

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: praca w siedzibie Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem na parterze w budynku mieszczącym się pod adresem: Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem, bez podjazdu. Bezpieczne warunki pracy. Budynek nie posiada windy umożliwiającej wjazd do siedziby osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Brak możliwości wyjazdu wózkiem inwalidzkim do siedziby Urzędu. Ciągi komunikacyjne w budynku nie pozwalają na poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety nie dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 2. Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się w budynku oraz praca w terenie.
 3. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 4. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

VI. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg wzoru).
 2. CV dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej podpisane przez kandydata.
 3. Kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia.
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, uprawnienia, kwalifikacje zawodowe.
 5. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wg wzoru).
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych(wg wzoru).
 7. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz oświadczenie
  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wg wzoru).

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zaklejonej kopercie z imieniem
i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, którą należy umieścić w drugiej kopercie
z adnotacją „Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze  ds. inwestycji  na dzienniku podawczym w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:15 do 15:15 do dnia 25 maja 2023 roku.

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

VIII. Procedura naboru:

Postępowanie związane z naborem przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem. Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:

 1. Wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenia listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze; oferty niekompletne i niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu zostaną odrzucone.
 2. Ocena wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez test pisemny i rozmowę kwalifikacyjną.
 3. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Z osobami, które nie zostaną zakwalifikowane do postepowania konkursowego nie będzie prowadzona korespondencja.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko urzędnicze zatrudniony będzie
z uwzględnieniem zasad określonych w art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych.

Ponadto:

Kandydat wybrany do zatrudnienia będzie zobowiązana/y/ do przedstawienia przed zawarciem umowy o pracę, oryginału aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie"
z Krajowego Rejestru Karnego.

Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest Pani Paulina Furtak – Sekretarz Gminy tel. 18 440 10 35. wew. 30.

Gródek nad Dunajcem, 11 maja 2023 r.

 

                                                                                                            WÓJT

                                                                                              /-/ mgr inż. Józef Tobiasz