Przejdź do stopki

Zaproszenie na LVIII sesję Rady Gminy

Zaproszenie na LVIII sesję Rady Gminy

Treść

Zapraszamy do wzięcia udziału w posiedzeniu LVIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Gródek nad Dunajcem, która odbędzie się w dniu 28 marca 2023 roku
o godz. 1300  w  Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVI i LVII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiabezdomności zwierząt za 2022 rok.
 6. Sprawozdanie z realizacji w 2022 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocyw Rodzinie.
 7. Sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2022.
 8. Podjęcie oświadczenia w obronie dobrego imienia Świętego Jana Pawła II – druk nr 188.

9.  Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2023 rok - druk nr189,
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek nad Dunajcemprzyjętej uchwałą Nr LVI/396/2022 Rady Gminy Gródek nad Dunajcemz dnia 28 grudnia 2022 roku - druk nr 190,
 3. przekazywania nieruchomości gminnych jednostkom organizacyjnym Gminy Gródek nad Dunajcem nieposiadającym osobowości prawnej – druk nr 191,
 4. wyrażenia zgody na wprowadzanie należności pieniężnych Gminy Gródek nad Dunajcem do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych – druk nr 192,
 5. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Gródku nad Dunajcem – druk nr 193,
 6. wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości dz. 101 i 102 położonych w Rożnowie – druk nr 194,
 7. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Rożnowie – druk nr 195,
 8. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem w 2023 roku – druk nr 196,
 9. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania – druk nr 197,
 10. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 w Gminie Gródek nad Dunajcem – druk nr 198,
 11. przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 rok – druk nr 199,
 12. zmiany uchwały nr XXII/149/2020 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 04 lutego 2020 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2020, poz. 1209, zmienionej uchwałą nr XXIV/158/2020 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/149/2020 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 04 lutego 2020 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2020 roku, poz. 3375 – druk nr 200,
 13. zmiany uchwały Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem – druk nr 201,
 14. nadania imienia Szkole Podstawowej w Rożnowie – druk nr 202.

10. Interpelacje i zapytania radnych składane na piśmie.

11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

12. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

           Józef Klimek