Przejdź do stopki

Informacja dot. zjazdów z dróg

Treść

Przypominam że zgodnie z treścią art. 30 ustawy o drogach publicznych utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami (w tym zapewnienie ich drożności)

Szanowni Państwo,

Przypominam że zgodnie z treścią art. 30 ustawy o drogach publicznych utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod  nimi przepustami (w tym zapewnienie ich drożności), należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu w tym pieszych, zwracam się również z prośbą do właścicieli działek przyległych do dróg gminnych o przycinanie gałęzi drzew
i krzewów rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni i poboczy dróg.

Proszę również o wypełnianie obowiązku wynikającego z treści art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym właściciel nieruchomości jest zobowiązany do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio przy granicy jego nieruchomości.

Dbajmy o wspólne bezpieczeństwo!

                                                                       Z poważaniem,

                                                                       (-) Józef Tobiasz

                                                                       Wójt Gminy