Przejdź do stopki

Komu i kiedy przysługuje dodatek elektryczny?

Komu i kiedy przysługuje dodatek elektryczny?

Treść

Od 1 grudnia br. do 1 lutego 2023 r. będzie można składać wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego. Skorzystać z niego będą mogły osoby do tego uprawnione, a wysokość dodatku może wynieść 1000 lub 1500 zł w zależności od wielkości zużycia energii.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną. Źródło to powinno zostać także zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków (w przypadku pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła).

Dodatek elektryczny nie przysługuje, jeśli ubiegający się o niego zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, rozliczanej zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego oraz dodatkiem dla gospodarstw domowych.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1000 zł. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do 31 marca 2023 r.