Przejdź do stopki

Zapraszamy do udziału w LIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gródek nad Dunajcem

Treść

Z A P R O S Z E N I E

 --------------------------------------- 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w posiedzeniu LIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gródek nad Dunajcem, która odbędzie się w dniu 06 października 2022 roku o godz. 1400  w  Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem.

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem 

na 2022 rok - druk nr 136,

  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek nad Dunajcem  przyjętej uchwałą Nr XLIV/305/2021 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem  z dnia 30 grudnia 2021 roku - druk nr 137,
  2. rozpatrzenia petycji – druk nr 138,
  3. rozpatrzenia wniosku – druk nr 139,
  4. zmiany uchwały nr XLIX/336/2022 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na realizację zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych ze spalających paliwa stałe na spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe – na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem – cześć II” ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr RPMP.04.04.02-12-0269/18 finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – druk nr 140,
  5. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Gminie Gródek nad Dunajcem, m. Bartkowa Posadowa – druk nr 141.
  1. Zamknięcie Sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

           Józef Klimek