Aktualności

U W A G A !!! 15 września 2021 roku upłynął termin wpłaty III raty za odpady komunalne 28.09.2021

W przypadku niedokonania wpłaty będą wysłane  upomnienia, a dalszy brak wpłaty spowoduje  wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

W związku z powyższym prosimy o niezwłoczne uregulowanie zaległej należności, przez osoby które jeszcze tego nie dokonały.