Przejdź do stopki

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych - 2018 rok

Treść

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem ogłasza konkurs ofert dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Termin składani ofert: 12 luty 2018 r.

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem ogłasza, że podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, a realizujące zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu mogą ubiegać się w formie pisemnej poprzez złożenie oferty o dotację na realizację tych zadań.

I. Zadaniami priorytetowymi gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu są:

Prowadzenie zajęć sportowych i treningów szkoleniowych z zawodnikami:

1. Piłka nożna: prowadzenie zajęć, treningów szkoleniowych z zawodnikami terenu gminy Gródek nad Dunajcem,

a) Prowadzenie rozgrywek drużynowych,

b) Współpraca z dziećmi i młodzieżą na terenie gminy Gródek nad Dunajcem.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania ustala się na kwotę – 115.000,00 złotych (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych)

2. Tenis stołowy: prowadzenie z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy Gródek nad Dunajcem zajęć tenisa stołowego,

a) Uczestnictwo w indywidualnych i drużynowych zawodach tenisa stołowego na wszystkich szczeblach,

b) Organizowanie otwartych turniejów tenisa stołowego w miejscowościach gminy Gródek nad Dunajcem.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania ustala się na kwotę 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych).

II. Termin realizacji zadań: 01.03.2018r. do 15.12.2018r.

III. Oferta powinna w szczególności zawierać:

1. Nazwę i formę prawną jednostki ubiegającej się.

2. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji.

3. Termin i miejsce realizacji zadania publicznego.

4. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.

5. Informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3.  składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne.

6. Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł.

7. Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego  wykonania zadania publicznego.

IV. Wybór ofert zostanie dokonany wg kryterium najniższej ceny na realizację zadania.

V. Termin dokonania wyboru ofert – do 15 dni od dnia złożenia ofert.

VI. W roku 2017  gmina Gródek nad Dunajcem zrealizowała zadania publiczne tego samego rodzaju poprzez przekazanie dotacji organizacjom pozarządowym i organizacjom pożytku publicznego w wysokości 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych)

VII. Oferty należy składać w terminie do 12 lutego 2018 roku w Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem do godz.15:00 pok. Nr 16.

VIII. Formę oferty oraz tryb rozpatrywania określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. . w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania tych zadań (dz. U.z 2016, poz.1300).