Przejdź do stopki

Dbajmy o środowisko naturalne...

Dbajmy o środowisko naturalne...

Treść

Realizacja projektu pn.  „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Gródek nad Dunajcem na obrzeżach Jeziora Rożnowskiego” jeszcze nie została zakończona, ale już istnieje możliwość korzystania z pierwszych oddanych do użytku obiektów. Warto więc przypomnieć o obowiązkach mieszkańców wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz odprowadzania ścieków.


Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem,  właściciele nieruchomości zobowiązani są w szczególności do:

  1. przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej (na terenach skanalizowanych przyłączenie do sieci jest obowiązkowe) lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej na terenach skanalizowanych  powinno nastąpić niezwłocznie za wyjątkiem podłączonych nieruchomości do przydomowej oczyszczalni ścieków spełniających wymagania ochrony środowiska,
  2. na terenach nie skanalizowanych gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych,
  3. pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami,
  4. opróżniania zbiorników bezodpływowych z odpowiednią częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi ich przepełnienie a także zanieczyszczenie ziemi i wód gruntowych,
  5. udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz przechowywania w okresie co najmniej 5 lat dowodów uiszczania opłat za te usługi, a na żądanie pracowników gminy lub innych służb do ich okazywania.

Niewykonywanie obowiązków o których mowa powyżej spowodować może, że Wójt Gminy będzie zmuszony wydać decyzję na 1 rok z rygorem natychmiastowej wykonalności, w której ustali:

  1. obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych,
  2. wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem stawek maksymalnych,
  3. terminy uiszczania opłat,
  4. sposób i terminy udostępniania pojemników lub zbiorników w celu ich opróżnienia.

Jeżeli właściciel nieruchomości na co najmniej 3 miesiące przed upływem daty obowiązywania decyzji, nie przedstawi umowy, decyzja, ta ulegnie przedłużeniu na kolejny rok.

Przepisy prawa zobowiązują Wójta do przeprowadzania kontroli utrzymania czystości i porządku w gminie, w tym w zakresie szczelności zbiorników. Przeprowadzenie kontroli, Wójt może zlecić innym służbom np. Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu.

Informuję się ponadto, że nie wykonywanie powyższych obowiązków zagrożone jest karą grzywny.

 

(AW)

fot. www.eko-samorzadowiec.pl