Przejdź do stopki

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (4)

Treść

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (4) w m. Przydonica

Załącznik do zarządzenia nr 109/2023

Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

WYKAZ

Nasz znak: PRN.6840.04.2023                                                                                               Data: Gródek nad Dunajcem dnia 30 sierpnia 2023 r.

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2023 poz. 344)) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gródek nad Dunajcem przeznaczonych sprzedaży w trybie przetargowym

lp

oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości;

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

2

Przydonica

dz. 66/1 i 66/2

NS1S/00134080/5

Dz. 66/1 – pow 0.30 ha

RV 0.1190 ha

S-PsV 0.1222 ha

PsV 0.0204 ha

B-PsV 0.0384 ha

Dz. 66/2 – pow 1.18 ha

RV - 0.55 ha

RVI - 0.38 ha

S-PsV - 0.07 ha

PsV - 0.08 ha

LzV - 0.06 ha

B-PsV - 0.04 ha

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, Teren rolny, objęty strefą osuwiskową

Nieruchomość znajduje się wg MPZP :

a/ Działka 66/1

-strefa: G129 RZ-ZO - tereny rolne ( łąki i pastwiska) w strefach o niekorzystnych warunkach geotechnicznych,

-tereny osuwiskowe

b/ Działka 66/2

-strefa G129 RZ-ZO - tereny rolne ( łąki i pastwiska) w strefach o niekorzystnych warunkach geotechnicznych

-strefa G105 RZ/RD - tereny rolne przeznaczone dla upraw łąkowo-pastwiskowych z dopuszczeniem zalesienia,

-strefa G104 RD - tereny rolne przeznaczone do zalesienia,

-Tereny osuwiskowe

Obszar 1210032-39 (osuwisko) z zastrzeżeniem, że budowa budynków odbywać się będzie zgodnie z zasadami ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku działania żywiołu

82 600,00 zł

(zwolnienie z podatku VAT)

 

Termin na złożenie wniosku o pierwszeństwo w nabyciu przysługującej osobie mającej roszczenie z mocy prawa (art. 34 ust 2 pkt 1 cyt. Ustawy) oraz poprzednich właścicieli i ich spadkobierców (art.34 ust. 1 pkt 2) upływa dnia 11 października 2023 r. (6 tygodni od wywieszenia wykazu)

 

Wykaz został zamieszczony na stronie internetowej gminy: www.gminagrodek.pl , na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem/

Wykaz został wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy na okres 21 dni, tj. od dnia 30.08.2023 do dnia 20.09.2023 r.

Informację o wywieszonym wykazie podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

WÓJT GMINY

 

/-/ Józef Tobiasz