Przejdź do stopki

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (3)

Treść

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w m. Tropie

Załącznik do zarządzenia nr 108/2028

Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

WYKAZ

Nasz znak: PRN.6840.03.2023                Data: Gródek nad Dunajcem dnia 29 sierpnia 2023 r.

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 344) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gródek nad Dunajcem przeznaczonych sprzedaży w trybie przetargowym

lp

oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości;

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

1

Tropie

dz. 143/1

NS1S/000132026/5

Dz. 143/1 – pow. 0,30 ha

RIVb - 0,08 ha,

PsV  - 0,12 ha,

RIVb - 0,10 ha,

Nieruchomość gruntowa niezabudowana Teren rolny, objęty strefą osuwiskową

Nieruchomość znajduje się wg MPZP w strefie K63MNU-ZO, gdzie:

MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej o niskiej intensywności;

tereny strefy mieszkaniowo-usługowej w strefach o niekorzystnych warunkach geotechnicznych, oznaczone dodatkowym symbolem –ZO,

Obszar 1210032-30 (osuwisko) z zastrzeżeniem, że nieruchomość powyższa straciła status budowlany – istnieje zakaz budowy na podstawie uchwały Rady Gminy z 10.11.2010 r.

21 707,32 zł

(netto)

 

Termin na złożenie wniosku o pierwszeństwo w nabyciu przysługującej osobie mającej roszczenie z mocy prawa (art. 34 ust 2 pkt 1 cyt. Ustawy) oraz poprzednich właścicieli i ich spadkobierców (art.34 ust. 1 pkt 2) upływa dnia 10 października 2023 r. (6 tygodni od wywieszenia wykazu)

Wykaz został zamieszczony na stronie internetowej gminy: www.gminagrodek.pl , na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem/

Wykaz został wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy na okres 21 dni, tj. od dnia 29.08.2023 do dnia 20.09.2023 r.

Informację o wywieszonym wykazie podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

WÓJT GMINY

/-/ Józef Tobiasz