Przejdź do stopki

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Treść

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dot. dz. 416/27 obr. Rożnów

Załącznik do zarządzenia nr 106/2023

Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

WYKAZ

Nasz znak: PRN.6840.01.2023                                                                                               Data: Gródek nad Dunajcem dnia 24 sierpnia 2023 r.

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn.zm.) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gródek nad Dunajcem przeznaczonych sprzedaży w trybie przetargowym

lp

oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości;

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

1

Rożnów

dz. 416/27

NS1S/000137216/9

0,0387 ha

Klasy gruntu:

RVIa – 0,0387 ha

nieruchomość w kształcie litery T, zapewniająca dojazd do dz. 416/22,416/23, 416/24 i 416/25 obr. Rożnów

Zgodnie z MPZP:

I304MU – tereny mieszkaniowo-usługowe

12520,33 zł (netto)

 

Termin na złożenie wniosku o pierwszeństwo w nabyciu przysługującej osobie mającej roszczenie z mocy prawa (art. 34 ust 2 pkt 1 cyt. Ustawy) oraz poprzednich właścicieli i ich spadkobierców (art.34 ust. 1 pkt 2) upływa dnia 5 października 2023 r. (6 tygodni od wywieszenia wykazu),

 

Wykaz został zamieszczony na stronie internetowej gminy: www.gminagrodek.pl , na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem/

Wykaz został wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy na okres 21 dni, tj. od dnia 24.08.2023 do dnia 20.09.2023 r.

Informację o wywieszonym wykazie podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

WÓJT GMINY

/-/ Józef Tobiasz