Przejdź do stopki

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Treść

Załącznik nr 1 do

Zarządzenia nr 28/2021

Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem

z dnia 9 marca 2021 r.

WYKAZ

Nasz znak .PRN.6850.1_W.2021                                                                                                                                                         data: Gródek nad Dunajcem d. 9 marca 2021 r.

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm.) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie przez Gminę Gródek nad Dunajcem

lp

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

opis i położenie nieruchomości;

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

termin zagospodarowania nieruchomości

wysokość  i termin wnoszenia opłat

Forma przekazania

a

B

c

d

e

f

g

H

 

Dz. nr 185/1 obr. Rożnów, kw. NS1S/00067938/4

Całkowita: 0,17 ha;

teren użyczenie -8 m2

Nieruchomość położona w Rożnowie, na której mieści się m.in., Gminny Ośrodek Kultury w Rożnowie

Zgodnie z MPZP nieruchomość leży w strefie I22-UK tereny usługowe usług publicznych - kultury

Niezwłocznie po podpisaniu umowy

Nie dotyczy

Użyczenie na cele realizacji projektu „Turystyka na Podgórzu”

 

Dz. nr 1/26 obr. Gródek nad Dunajcem, kw NS1S/00138686/1

Całkowita: 0,45 ha

Teren użyczenie -8 m2

Nieruchomość położona w Gródku nad Dunajcem, plac obok szkoły

Zgodnie z MPZP nieruchomość leży w częściowo w strefie C17KP tereny obsługi ruchu drogowego – parkingów publicznych; Częściowo w strefie C5 UO, US, KP-S tereny usług publicznych – sportu oraz obsługi ruchu drogowego – parkingów publicznych,

Niezwłocznie po podpisaniu umowy

Nie dotyczy

Użyczenie na cele realizacji projektu „Turystyka na Podgórzu”

 

Dz. nr 476/1 obr. Przydonica, kw. NS1S/00074284/6,

dz. nr 477 obr. Przydonica, kw. NS1S/00015080/5.

Dz. nr 476/1 o pow. 0,20 ha, dz. nr 477 o pow. 0,87 ha, Całkowita 1,07 ha grunt,

Pow. uż. budynku 583,01 m2, pow. zab. 274,25 m2

Nieruchomość położona w Przydonicy zabudowana budynkiem remizy pomieszczenie zlokalizowane na poddaszu budynku, Pomieszczenie użyczane o pow. 10,55 m2

Zgodnie z MPZP nieruchomość leży w strefie G1, UO, US: tereny usług publicznych – oświaty i sportu,

Niezwłocznie po podpisaniu umowy

Nie dotyczy

Użyczenie na cele statutowe Koła Gospodyń Wiejskich w Przydonicy

 

Dz. nr 148/1 obr. Zbyszyce, kw NS1S/00125668/5

Dz. nr 148/1 o pow. 0,12 ha (użytki: Bi- 0,12 ha),

pow. użytkowa 127,44 m2, pow. zabudowy 157 m2

Nieruchomość położona w m. Sienna, zabudowana zapleczem sanitarno-szatniowym o powierzchni użytkowej 127,44 m2 ,pow. zabudowy 157 m2

Zgodnie z MPZP nieruchomość leży w strefie J3 US: tereny obiektów i urządzeń sportowych

Niezwłocznie po podpisaniu umowy

Nie dotyczy

Użyczenie na cele statutowe Uczniowskiego Klubu Sportowego Trójka Jelna

 

Dz. nr 1/83 o obr. Zbyszyce, kw. NS1S/00138702/0

działka nr 1/83 o pow. 0,96 ha (użytki: Bz 0,96 ha),

Nieruchomość położona w m. Sienna, zabudowana boiskiem sportowym, ogrodzonym

Zgodnie z MPZP nieruchomość leży w częściowo w strefie J3 US: tereny obiektów i urządzeń sportowych, Częściowo w strefie J66 LZ-ZZ Tereny zadrzewień do utrzymania położone w strefach bezpośredniego zagrożenia powodziowego

Niezwłocznie po podpisaniu umowy

Nie dotyczy

Użyczenie na cele statutowe Uczniowskiego Klubu Sportowego Trójka Jelna

 

Dz. nr 195/1 obr. Rożnów, kw. NS1S/00085713/3,

Działka 195/1 o pow.  0,70 h (użytki RIIIa – 0,22 ha, RIVa – 0,48 ha)

Pomieszczenie lokalu - sutereny o łącznej pow. 449,36 m2

Nieruchomość zabudowana budynkiem wielofunkcyjnym (mieszkalno-użytkowy: pomieszczenia ośrodku zdrowia).

Użyczenie obejmuje cz. pomieszczenia sutereny o pow. 30 m2

Zgodnie z MPZP nieruchomość leży w strefie I21 UZ - tereny usług publicznych - zdrowia

Niezwłocznie po podpisaniu umowy

Nie dotyczy

Użyczenie na cele statutowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem

 

Dz. nr 476/1 obr. Przydonica, kw. NS1S/00074284/6,

dz. nr 477 obr. Przydonica, kw. NS1S/00015080/5.

Dz. nr 476/1 o pow. 0,20 ha, dz. nr 477 o pow. 0,87 ha, Całkowita 1,07 ha grunt,

Pow. uż. budynku 583,01 m2, pow. zab. 274,25 m2

Nieruchomość położona w Przydonicy zabudowana budynkiem remizy pomieszczenie zlokalizowane na przyziemiu, i poddaszu budynku; Pomieszczenia:

Poziom: Przyziemie

1  Garaż - 109,87 m2,

2  Szatnia - 24,93 m2,

3  Biuro - 15,09 m2,

4  Sanitariat - 4,70 m2,

5  Magazyn sprzętu - 2,82 m2,

6  Magazyn sanitarny - 3,51 m2,

Poziom: Poddasze

7  Świetlica OSP     109,80 m2,

Zgodnie z MPZP nieruchomość leży w strefie G1, UO, US: tereny usług publicznych – oświaty i sportu,

Niezwłocznie po podpisaniu umowy

Nie dotyczy

Użyczenie na cele statutowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Przydonicy

 

Dz. nr 476/1 obr. Przydonica, kw. NS1S/00074284/6,

dz. nr 477 obr. Przydonica, kw. NS1S/00015080/5.

Dz. nr 476/1 o pow. 0,20 ha, dz. nr 477 o pow. 0,87 ha, Całkowita 1,07 ha grunt,

Pow. uż. budynku 583,01 m2, pow. zab. 274,25 m2

Nieruchomość położona w Przydonicy zabudowana budynkiem remizy pomieszczenia zlokalizowane na I piętrze i poddaszu budynku o pow. 16,09 m2

Zgodnie z MPZP nieruchomość leży w strefie G1, UO, US: tereny usług publicznych – oświaty i sportu,

Niezwłocznie po podpisaniu umowy

Nie dotyczy

Użyczenie na cele statutowe Szkoły Muzycznej w Rożnowie

 

Wykaz został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem/

Wykaz został wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy na okres 21 dni, tj. od dnia 9 marca 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r.

Informację o wywieszonym wykazie podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

WÓJT GMINY

/-/Józef Tobiasz