Przejdź do stopki

Ogłoszenie dla NGO - konkurs na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Treść

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem ogłasza, że:

Do dnia 10 lutego 2021r.

Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych a realizujące zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu mogą ubiegać się w formie pisemnej poprzez złożenie oferty o dotację na realizację tych zadań.

Zadaniami priorytetowymi gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu są:

Prowadzenie zajęć sportowych i treningów szkoleniowych z zawodnikami:

- piłka nożna: prowadzenie zajęć, treningów szkoleniowych z zawodnikami terenu gminy Gródek nad Dunajcem,

Prowadzenie rozgrywek drużynowych,

Współpraca z dziećmi i młodzieżą na terenie gminy Gródek nad Dunajcem.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania ustala się na kwotę – 115.500,00 złotych(słownie: sto piętnaście tysięcy pięćset  złotych)

- tenis stołowy: prowadzenie z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy Gródek nad Dunajcem zajęć tenisa stołowego,

Uczestnictwo w indywidualnych i drużynowych zawodach tenisa stołowego na wszystkich szczeblach,

Organizowanie otwartych turniejów tenisa stołowego w miejscowościach gminy Gródek nad Dunajcem.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania ustala się na kwotę 4.500,00,- złotych(słownie: cztery tysiące pięćset złotych).

Termin realizacji zadań: 01.03.2021 do 15.12.2021r.

Oferta powinna w szczególności zawierać:

Nazwę i formę prawną jednostki ubiegającej się.

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji.

Termin i miejsce realizacji zadania publicznego.

Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.

Informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3.  Składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne.

Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł.

Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego  wykonania zadania publicznego.

Wybór ofert zostanie dokonany wg kryterium najniższej ceny na realizację zadania.

Termin dokonania wyboru ofert – do 15 dni od dnia złożenia ofert.

W roku 2020r.  Gmina Gródek nad Dunajcem zrealizowała zadania publiczne tego samego rodzaju poprzez przekazanie dotacji organizacjom pozarządowym i organizacjom pożytku publicznego w wysokości 120 000 złotych.(sto dwadzieścia tysięcy złotych)

Oferty należy składać w terminie do 10 lutego 2021 roku w Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem do godz.15:00 pok. Nr 16. Formę oferty oraz tryb rozpatrywania określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów umów w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania tych zadań (dz. U .z 2018, poz.2057).

Gródek nad Dunajcem, 25 stycznia 2021r.