Przejdź do stopki

Ogłoszenie o zawieszeniu postępowania

Treść

W załączeniu ogłoszenie o zawieszeniu postępowania.

 

PPOŚ.6220.2.2020                                    Gródek nad Dunajcem, dnia 21.12.2020 r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ((Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późniejszymi zmianami) informuję strony postępowania w sprawie wydania decyzji                      o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie kopaliny za złoża kruszywa naturalnego „Zagórze 3” zlokalizowanego na działkach nr 125,126,127,128,129, 130, 133/2, 134, 135/2, 135/3,135/4, 136/1,136/2, 136/3 137/1,137/2 obręb: Zagórze, miejscowość Rożnów, gmina Gródek nad Dunajcem”, że:

 

  • postanowieniem z dnia 21.12.2020 r. znak: PPOŚ.6220.2.2020 Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem z a w i e s i ł postępowanie administracyjne              w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wydobywanie kopaliny za złoża kruszywa naturalnego „Zagórze 3” zlokalizowanego na działkach nr 125,126,127,128,129, 130, 133/2, 134, 135/2, 135/3,135/4, 136/1,136/2, 136/3 137/1,137/2 obręb: Zagórze, miejscowość Rożnów, gmina Gródek nad Dunajcem”, do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu  o oddziaływaniu na środowisko.

Z treścią postanowienia oraz materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem, Referacie Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (pokój nr 6)                w godzinach od 7:15 do 15:15, w poniedziałek do godz. 16:00.

 

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

Z up. Wójta  

mgr Edyta Brongiel Zastępca Wójta