Przejdź do stopki

Ogłoszenie o naborze wniosków z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenie o naborze wniosków z zakresu  upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Treść

OGŁOSZENIE O WYNIKACH

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego  podaje się do publicznej wiadomości wykaz podmiotów, które wybrane zostały na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

  1. GKS „ZAWISZA” w Rożnowie – na prowadzenie zajęć sportowych i treningów szkoleniowych z zawodnikami: piłka nożna na terenie gminy Gródek nad Dunajcem prowadzenie rozgrywek drużynowych. Wysokość przyznanych środków – 45.000,00 złotych
  2. UKS „Trójka” z Jelnej – na prowadzenie zajęć sportowych i treningów szkoleniowych z zawodnikami: piłka nożna dziewczyn na terenie gminy Gródek nad Dunajcem prowadzenie rozgrywek drużynowych. Wysokość przyznanych środków – 40 500,00 złotych.
  3. ULKS „PRZYDONICA” w Przydonicy - na prowadzenie zajęć sportowych i treningów szkoleniowych z zawodnikami: piłka nożna na terenie gminy Gródek nad Dunajcem prowadzenie rozgrywek drużynowych. Wysokość przyznanych środków – 30.000,00 złotych
  4. LUKS „LIPIE” w Lipiu – na prowadzenie zajęć tenisa stołowego z dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem, uczestnictwo w indywidualnych i drużynowych zawodach na wszystkich szczeblach, organizowanie otwartych turniejów. Wysokość przyznanych środków – 4.500,00 złotych.

 

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem ogłasza, że: do dnia 7 lutego 2020 roku podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, a realizujące zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu mogą ubiegać się w formie pisemnej poprzez złożenie oferty o dotację na realizację tych zadań.

Zadaniami priorytetowymi gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu są:

Prowadzenie zajęć sportowych i treningów szkoleniowych z zawodnikami:

- piłka nożna: prowadzenie zajęć, treningów szkoleniowych z zawodnikami terenu gminy Gródek nad Dunajcem,

Prowadzenie rozgrywek drużynowych,

Współpraca z dziećmi i młodzieżą na terenie gminy Gródek nad Dunajcem.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania ustala się na kwotę – 115.500,00 złotych(słownie: sto piętnaście tysięcy pięćset  złotych)

- tenis stołowy: prowadzenie z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy Gródek nad Dunajcem zajęć tenisa stołowego,

Uczestnictwo w indywidualnych i drużynowych zawodach tenisa stołowego na wszystkich szczeblach,

Organizowanie otwartych turniejów tenisa stołowego w miejscowościach gminy Gródek nad Dunajcem.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania ustala się na kwotę 4.500,00,- złotych(słownie: cztery tysiące pięćset złotych).

Termin realizacji zadań: 01.03.2020 r. do 15.12.2020r.

Oferta powinna w szczególności zawierać:

Nazwę i formę prawną jednostki ubiegającej się.

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji.

Termin i miejsce realizacji zadania publicznego.

Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.

Informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3.  Składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne.

Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł.

Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego  wykonania zadania publicznego.

Wybór ofert zostanie dokonany wg kryterium najniższej ceny na realizację zadania.

Termin dokonania wyboru ofert – do 15 dni od dnia złożenia ofert.

W roku 2019  Gmina Gródek nad Dunajcem zrealizowała zadania publiczne tego samego rodzaju poprzez przekazanie dotacji organizacjom pozarządowym i organizacjom pożytku publicznego w wysokości 120 000 złotych (sto dwadzieścia tysięcy złotych)

Oferty należy składać w terminie do 7 lutego 2020 roku w Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem do godz.15:00 pok. Nr 16. Formę oferty oraz tryb rozpatrywania określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów umów w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania tych zadań (dz. U .z 2018, poz.2055).

 

/Józef Tobiasz

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem/

 

 

Gródek nad Dunajcem, 16 stycznia 2020r.