Przejdź do stopki

III wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie

Treść

Załącznik nr 1 do

Zarządzenie nr 115/2019

Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem

z dnia 1 sierpnia 2019 r.

WYKAZ

Nasz znak .PRN.6850.3_W.2019                                                                                                                                                     data: Gródek nad Dunajcem dnia 1 sierpnia 2019 r.

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn.zm.) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie przez Gminę Gródek nad Dunajcem

lp

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

opis i położenie nieruchomości;

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

termin zagospodarowania nieruchomości

wysokość  i termin wnoszenia opłat

Forma przekazania

 

Dz. 92 obr. Rożnów, gm. Gródek nad Dunajcem, KW NS1S/00139115/5

0,15 ha

Nieruchomość położona w Rożnowie, na nieruchomości znajduje się m.in. ujęcie wody

Na nieruchomości znajduje się studnia wody pitnej – pow. użyczenia 174,24 m2 wraz z dostępem do ww cz. działki

Na czas nieoznaczony

Nie dotyczy - użyczenie

Przekazane DUNAJEC sp. z o.o. na prowadzenie działalności statutowej w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków komunalnych

 

Wykaz został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem/

Wykaz został wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy na okres 21 dni, tj. od dnia 2 sierpnia 2019 r. do dnia 23 sierpnia 2019 r.

Informację o wywieszonym wykazie podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

WÓJT GMINY

/-/Józef Tobiasz