Przejdź do stopki

Ogłoszenie o naborze na partnera projektu

Treść

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem ogłasza konkurs na nabór partnera do realizacji projektu w ramach mikroprojektu Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 ze zm.)

Gmina Gródek nad Dunajcem ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, posiadającego siedzibę, filię lub oddział na terenie powiatu nowosądeckiego do wspólnej realizacji projektu w ramach mikroprojektu Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Wnioskodawcą będzie Gmina Gródek nad Dunajcem, Partnerem Obec Lendak (gmina słowacka).

  1. Celem Partnerstwa będzie wspólna realizacja projektu mająca na celu stworzenie wspólnego, trwałego produktu opartego o dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze przyczyniającego się do jego ochrony, promocji i rozwoju na terenie gminy Gródek nad Dunajcem i Lendak (SK).

2. Przedmiotowy projekt będzie realizowany w oparciu o dokumentację konkursową umieszczoną na stronach internetowych Instytucji Zarządzającej pod adresem:

http://www.euroregion-tatry.eu/iii_nabor_wnioskow_o_dofinansowanie_mikroprojektow_w_ramach_programu_wspolpracy_transgranicznej_interreg_va_polskaslowacja_20142020,559,n.html

3. Nabór Partnera odbywać się będzie w terminie od 27-03-2019 r. do 16-04-2019 r.

4. Załącznikiem do ogłoszenia jest Regulamin naboru oraz formularz oferty.

5. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją "Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 54  (decyduje data wpływu) do 16-04-2019 r.

6. Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 54.

Osoby do kontaktu:
Renata Rybska– Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych, tel.18 440-10-35 w.34, mail: rrybska@gminagrodek.pl