Przejdź do stopki

INFORMACJA O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2018 ROK

Treść

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem przypomina o obowiązku dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2019 wynikającym z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz.2137 ze zm.)

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem przypomina o obowiązku dokonania opłaty za korzystanie  z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2019 wynikającym z ustawy o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz.2137 ze zm.)

Zgodnie z art.111, ust. 4 wyżej cytowanej ustawy przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia 2019r., pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim (wzór oświadczenia  w załączeniu).

 

Na podstawie złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, przedsiębiorca zobowiązany jest wnieść należną opłatę za korzystanie z zezwoleń/a na rachunek gminy. W każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, opłatę można wnieść w całości do 31 stycznia 2019r.  lub w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września.

 

Opłatę należy wnosić na rachunek: BANK SPÓŁDZIELCZY NOWY SĄCZ

                                                        ODDZIAŁ GRÓDEK NAD DUNAJCEM

                                                             63 8811 0006 0010 0100 1720 0001

Przedsiębiorca, który nie złożył oświadczenia za rok poprzedni w ustawowym terminie do 31 stycznia ma możliwość dokonania opisywanej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz  z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości 30% opłaty podstawowej.

Przedsiębiorca, który nie wniósł opłaty w ustawowym terminie ma możliwość dokonania opisywanej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty powiększonej o 30% należnej opłaty za dany rok.

Powyższe terminy określone są szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12a i 12b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.2137  ze zm.). Przekroczenie tych terminów lub też wniesienie opłaty   w nienależnej wysokości powoduje wygaśnięcie zezwolenia.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia – art. 18 ust. 13 ww. ustawy.

Pliki