Przejdź do stopki

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

Treść

ZARZĄDZENIE NR 142 /2018

WÓJTA GMINY GRÓDEK NAD DUNAJECM

z dnia 21 września 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
w Gródku nad Dunajcem oraz określenia regulaminu konkursu.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tj. Dz.U z 2018 r., poz.994 ze zm.) oraz art. 16 ust. 1  ustawy z dnia 25 października 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 862 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem
 2. Regulamin i zasady przeprowadzenia konkursu określa załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.
 3. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust.1 określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 1. Termin przeprowadzenia postepowania konkursowego ustala się na dzień 16 października 2018 roku.
 2. Przewidywany termin zakończenia postepowania konkursowego ustala się na dzień 22 października 2018 roku.

§ 3

 1. Powołuje się Komisję Konkursową dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem, zwaną dalej „Komisją”.
 2. Komisja składa się z 5 członków.
 3. W skład Komisji wchodzą:
 1. Pan Hajduga Mieczysław                     – Przewodniczący Komisji
 2. Pani Furtak Paulina                              – Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Pan Klimek Józef                                 – Członek Komisji
 4. Pani Baziak Urszula                             – Członek Komisji
 5. Pani Mlyczyńska Danuta                      – Członek Komisji

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 142/2018

Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem

z dnia 21 września 2018 r.

 

REGULAMIN KONKURSU

NA DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

W GRÓDKU NAD DUNAJCEM

 

§ 1

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem  przeprowadza komisja konkursowa, zwana dalej „komisją” w terminie określonym przez Wójta Gminy.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń i  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem.

§ 3

Pracami Komisji kieruje  jej przewodniczący , który ustala szczegółowe zasady postepowania kwalifikacyjnego.

§ 4

Prace Komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 2/3 jej składu. Udział przewodniczącego Komisji lub jego zastępcy jest obowiązkowy.

§ 5

Konkurs odbywa się w dwóch etapach.

§ 6

 1. W pierwszym etapie, przebiegającym bez udziału kandydatów:
 1. Komisja otwiera zamknięte koperty ze złożonymi ofertami i na podstawie dokumentów  stwierdza, czy oferty spełniają warunki określone w ogłoszeniu o konkursie,
 2. Oferty złożone po terminie, oferty niezawierające wszystkich wymaganych dokumentów oraz oferty, z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego,
 3. Przewodniczący Komisji informuje kandydatów o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do dalszego postepowania konkursowego oraz o przyczynach odrzucenia oferty.

§ 7

Z postepowania konkursowego dotyczącego oceny formalnej dokumentów i ofert sporządzany jest protokół, który zawiera:

 1. skład komisji,
 2. imiona i nazwiska kandydatów,
 3. informację o spełnieniu wymogów uczestnictwa w konkursie i dokumentach załączonych przez kandydatów na ich potwierdzenie,
 4. informację o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do dalszego postepowania konkursowego.

§ 8

 1. W drugim etapie konkursu Komisja:
 1. przeprowadza indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, niezbędne do ustalenia przydatności na stanowisko objęte konkursem, biorąc pod uwagę w szczególności przedstawioną przez kandydata koncepcję funkcjonowania i rozwoju GOK w Gródku nad Dunajcem,
 2. po rozmowie z kandydatami Komisja może odbywać dyskusje.
 1. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych ze wszystkimi kandydatami uczestniczącymi w drugim etapie konkursu, Komisja w głosowaniu wyłania kandydata na stanowisko objęte konkursem lub stwierdza nieprzydatność wszystkich kandydatów.
 2. Wybór kandydata na stanowisko objęte konkursem następuje zwykłą większością głosów członków komisji obecnych w czasie obrad. W przypadku równej liczby głosów oddanych na kandydata przez członków Komisji o wyborze kandydata decyduje głos przewodniczącego.
 3. Członek komisji może wstrzymać się od głosowania.
 4. Każdej osobie wchodzącej w skład Komisji przysługuje jeden głos.

§ 9

Z drugiego etapu konkursu komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji biorący udział w jej pracach.

§ 10

Przed podpisaniem protokołu każdy z członków może wnieść swoje zastrzeżenia.

§ 11

Komisja przekazuje wyniki konkursu wraz z jego dokumentacją Wójtowi Gminy Gródek nad Dunajcem.

§ 12

Wyniki konkursu ogłasza się na stronie BIP Urzędu Gminy i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 13

Komisja ulega rozwiązaniu z dniem zatrudnienia dyrektora GOK.

 

 Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr  142/2018

Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem

z dnia 21 września 2018 r.

 

WÓJT GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM

OGŁASZA KONKURS

NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY 

W GRÓDKU NAD DUNAJCEM

 

 

Zatrudnienie na podstawie powołania na czas określony – 3  lata

Wymiar etatu: 3/4

Miejsce wykonywania pracy, nazwa i adres instytucji kultury:

Gminny  Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem

 1. Gródek nad Dunajcem

 

 1. Wykształcenie:
 1. wykształcenie wyższe.

 

 1. Wymagania  niezbędne kandydata:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. korzystanie  z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i finasowaniem instytucji kultury,
 7. znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, zamówień publicznych, działalności samorządów gminnych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o organizowaniu imprez masowych, Kodeksu Pracy,
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem,
 9. zdolności menadżerskie i organizatorskie oraz umiejętność kierowania zespołem poświadczona przedłożonym w formie pisemnej opracowaniem np. Koncepcja (programowo-organizacyjna) funkcjonowania i rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem przy uwzględnieniu możliwości budżetowych instytucji oraz środków zewnętrznych (do 10 stron).

„Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem” zawierać winna m. in. następujące elementy:

 1. propozycja rozwoju istniejących oraz nowych form kultury,
 2. koncepcja współpracy z organami Gminy, organami jednostek pomocniczych Gminy, instytucjami kultury, organizacjami społecznymi, placówkami oświatowymi, bibliotekami, stowarzyszeniami, fundacjami, klubami sportowymi, zespołami, orkiestrami, organizacjami pozarządowymi, artystami, twórcami oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych i wypoczynku,
 3. prognoza przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem,
 4. wskazanie źródeł finasowania działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem z uwzględnieniem dochodów własnych i środków zewnętrznych.

 

 1. Wymagania dodatkowe kandydata:
 1. znajomość pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, w tym
  z programów Unii Europejskiej,
 2. predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórcza artystyczną,
 3. umiejętność organizacji pracy i kierowania zasobami ludzkimi,
 4.  umiejętność pracy z grupami dziecięcymi, młodzieżowymi, artystycznymi,
 5. preferowana znajomość języka obcego,
 6. umiejętność obsługi komputera i programów komputerowych,
 7. komunikatywność, terminowość, rzetelność, odpowiedzialność, sumienność, umiejętność pracy w zespole
 8. prawo jazdy kategorii B.

 

 1. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

Realizacja zadań określonych w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem nadanego uchwałą Nr XXV/174/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem

z dnia 29 czerwca 2016 r.

 1. zarządzanie Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gródku nad Dunajcem w celu pełnej realizacji zadań wskazanych w statucie Gminnego Ośrodka Kultury
  w Gródku nad Dunajcem,
 2. pozyskiwanie środków pozabudżetowych na cele statutowe Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem,
 3. kierowanie i reprezentowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem na zewnątrz,
 4. wykonywanie zadań pracodawcy w stosunku do pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem w zakresie prawa pracy,
 5. dbanie o prawidłową gospodarkę finansową Gminnego Ośrodka Kultury
  w Gródku nad Dunajcem,
 6. zarządzanie mieniem Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem,
 7. organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem,
 8. prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej,
 9. inicjowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze w formie ognisk, teatrzyków, zespołów artystycznych i kół zainteresowań,
 10. współpraca z organami Gminy, organami jednostek pomocniczych Gminy, instytucjami kultury, organizacjami społecznymi, placówkami oświatowymi, bibliotekami, stowarzyszeniami, fundacjami, klubami sportowymi, zespołami, orkiestrami, organizacjami pozarządowymi, artystami, twórcami oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych
  i wypoczynku.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3.  życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.),
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.,poz. 2135 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora,
 10. ewentualnie inne dokumenty potwierdzające wymagania dodatkowe określone powyżej,
 11. autorska pisemna koncepcja  (programowo-organizacyjna) funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem.

 

Kopie składanych dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem.

Przeprowadzający konkurs zastrzega sobie prawo żądania okazania oryginałów dokumentów.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1. Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem 28, 33-318 Gródek nad Dunajcem.
 2. Zatrudnienie na podstawie powołania na czas określony - 3 lat.
 3. Przewidywany termin zatrudnienia: listopad 2018 rok.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku :

 

Wnioski o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach na adres:

Urząd  Gminy Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem w terminie do  12 października 2018 roku  r. do godz. 15.00 z dopiskiem na kopercie: "Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem". Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu do sekretariatu Urzędu  Gminy. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

 

 1. Inne informacje.

 

Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia  po przeprowadzonej  procedurze konkursu podejmuje Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem.