Przejdź do stopki

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Wykaz nieruchomości  do sprzedaży

Treść

ZARZĄDZENIE NR 95/2018

WÓJTA GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM

z dnia 6 lipca 2018 r.

 

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 86/2018 Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 19  czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Gródek nad Dunajcem

 

Na podstawie:

- art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z  2018  r. poz. 994);

- art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2018 poz. 121),

- uchwały nr XLV/319/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 31 stycznia 2018 r. w  sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w Bartkowej - Posadowej, Jelnej, Lipiu, Przydonicy, Rożnowie i Zbyszycach w trybie przetargu nieograniczonego,

- uchwały nr XLVIII/336/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Rożnowie w  trybie przetargowym.

- uchwały nr LII/358/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Bartkowej-Posadowej w trybie przetargowym;

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

  1. w § 1 ust. 1 Zarządzenia nr 86/2018 Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 19  czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Gródek nad Dunajcem otrzymuje brzmienie:

   „1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości wymienione w wykazie nr PRN.6840.01.2018 – stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia,”

  1. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

               Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem; Gródek nad Dunajcem 54, – na okres 21 dni, licząc od  dnia 6 lipca 2018 r.

 

 

 

§ 3.

 

               Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Podatków, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 4.

 

               Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT GMINY

 

 

 

/-/ Józef Tobiasz

 

 

Załącznik do zarządzenia nr 95/2018

Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem

z dnia 6 lipca 2018 r.

WYKAZ

Nasz znak: PRN.6840.02.2018                                                                                                           Data: Gródek nad Dunajcem dnia 6 lipca 2018 r.

            Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn.zm.) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości zmieniony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gródek nad Dunajcem przeznaczonych sprzedaży w trybie przetargowym

lp

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości;

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

1

Bartkowa Posadowa,

dz. ew. nr 384/3,

NS1S/0094595/5

0,37 ha,

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Nieruchomość znajduje się wg MPZP w strefie

A35MNU –ZO – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej o niskiej intensywności w strefach o niekorzystnych warunkach geotechnicznych

W strefie obszaru 1210032-3 – gdzie nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i odbudowa jest dopuszczalna

42000,00 zł

2

Jelna,

dz. ew. nr 15/1,

kw. NS1S/00132890/2;

0,3021 ha,

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Nieruchomość znajduje się wg MPZP w strefie

D74RP –tereny użytków rolnych (gruntów rolnych)

D110RD –tereny rolne przeznaczone do zalesienia

D51ZL – tereny zielenie leśnej poza administracją lasów państwowych.

W strefie obszaru 1210032-38 – gdzie nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i odbudowa jest dopuszczalna

32000,00 zł

3

Lipie,

dz. ew. nr 64/2,

k.w. NS1S/00132889/2;

0,23 ha,

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Nieruchomość znajduje się wg MPZP w strefie

E42MN – tereny zabudowy jednorodzinnej o niskiej intensywności,

W strefie obszaru 1210032-38 – gdzie nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i odbudowa jest dopuszczalna

25000,00 zł

4

Przydonica,

dz. ew. nr 378/4,

kw. NS1S/00059678/4;

0,06 ha,

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Nieruchomość znajduje się wg MPZP w strefie

G122MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej o niskiej intensywności,

30000,00 zł

5

Rożnów,

Dz. ew. nr 80/5,

kw. NS1S/00064835/1;

0,08 ha,

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Nieruchomość znajduje się wg MPZP w strefie

I145MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej o niskiej intensywności,

I147RZ-ZW – tereny łąk i pastwisk w strefach zagrożenia powodziowego z warunkowym dopuszczeniem zabudowy

40000,00 zł

6

Zbyszyce,

dz. ew. nr 58,

kw. NS1S/00078268/6;

0,12 ha,

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Nieruchomość znajduje się wg MPZP w strefie:

L4UK-OS wydzielone tereny usług publicznych -  kultury

51000,00 zł

7

Rożnów,

Dz. ew. nr 231/4,

kw, NS1S/00065977/5

0,56 ha,

Nieruchomość gruntowa zabudowana

Nieruchomość znajduje się wg MPZP w strefie:

I30UN tereny usług niepublicznych, użytkowanie istniejące: usługi handlu

I27PU tereny produkcji pozarolniczej – produkcyjno-usługowe – użytkowanie magazynowo składowe

KD(DP 25301) – droga powiatowa klasy L

375000,00 zł

 

Termin na złożenie wniosku o pierwszeństwo w nabyciu przysługującej osobie mającej roszczenie z mocy prawa (art. 34 ust 2 pkt 1 cyt. Ustawy) oraz poprzednich właścicieli i ich spadkobierców (art.34 ust. 1 pkt 2) upływa dnia 3 sierpnia 2018 r. (6 tygodni od wywieszenia wykazu)

Wykaz został zamieszczony na stronie internetowej gminy: www.gminagrodek.pl , na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem/

Wykaz zmieniony zostanie wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy na okres 21 dni, tj. od dnia 6.07.2018 do dnia 27.07.2018 r.

Informację o wywieszonym wykazie podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

WÓJT GMINY

 

 

 

 

/-/ Józef Tobiasz