• UWAGA!!! W związku ze zwiększeniem zachorowań na koronawirusa w powiecie nowosądeckim informujemy, że od 15.07.2020 r. ponownie wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Podania proszę wkładać do przygotowanych pojemników na dokumenty, wystawionych przed Urzędem Gminy. Jeśli niezbędna jest wizyta w urzędzie, w szczególności w sprawach dotyczących stanu cywilnego, dowodów osobistych lub spraw dot. podatków i opłat - zachęcamy do uprzedniego umówienia się.

Referat Podatkowy, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

I. KIEROWNIK REFERATU

mgr Lesław Czul

Dane kontaktowe:

Zadania i kompetencje:

 • kierowanie pracą referatu
 • Prowadzenie spraw związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości
 • Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
 • Podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach związanych z nieruchomościami
 • Wnioskowanie o przekazanie Gminie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
 • Prowadzenie spraw związanych z regulowaniem i wypłacaniem odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi gminne
 • Prowadzenie spraw związanych z gospodarką mieszkaniową i lokalową.
 • Wydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości
 • Wykonanie czynności związanych z rozgraniczaniem nieruchomości rolnych i leśnych
 • Prowadzenie spraw związanych z regulowaniem własności gospodarstw rolnych na podstawie dokumentacji uwłaszczeniowej

II. PRACOWNICY REFERATU

Teresa Biel - inspektor

Dane kontaktowe:

Zadania i kompetencje:

 • Prowadzenie ewidencji i egzekwowanie podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych będących właścicielami środków transportowych
 • Prowadzenie spraw  o umorzenie, odroczenie i rozkładanie na raty należności podatkowych oraz przygotowywanie i wydawanie decyzji w tym zakresie
 • Prowadzenie spraw związanych  z numeracją porządkową nieruchomości
 • Prowadzenie  zagadnień dot. gospodarki wodnej w zakresie  sporów wynikających z naruszenia  stosunków wodnych,
 • Załatwianie spraw z zakresu  produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • Podejmowanie działań związanych z zapewnieniem bytu dla bezdomnych zwierząt
 • Poświadczanie kwalifikacji rolniczych 
 • Przyjmowanie wniosków i przyznawanie zwrotu podatku akcyzowego dla rolników
 • Prowadzenie spraw agroturystyki w gminie
Lidia Maj - inspektor

Dane kontaktowe:

Zadania i kompetencje:

 • Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją   i  inkasem należności podatku rolnego, leśnego, od   nieruchomości  oraz opłaty miejscowej
 • Rozliczanie sołtysów z zainkasowanych należności   podatkowych
 • Rozliczanie inkasentów opłaty miejscowej
 • Prowadzenie księgowości podatkowej podatków i opłat
 • Systematyczne kontrolowanie terminowości opłat podatkowych i lokalnych, terminowe wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz prowadzenie   ewidencji w tym zakresie
 • Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach , prowadzenie rejestru w tym zakresie,
Teresa Śliwa - inspektor

Dane kontaktowe:

Zadania i kompetencje:

 • Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji   wymiarowej dla poszczególnych podatników   w zakresie podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości
 • Dokonywanie bieżącej aktualizacji  w ewidencji podatkowej na podstawie zawiadomień   otrzymywanych ze Starostwa Powiatowego
 • Dokonywanie wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
 • Prowadzenie kontroli  w zakresie potwierdzania prawidłowości składanych zeznań   podatkowych
 • Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym