Przejdź do stopki

PRN.271.II.32.2020 Badanie stanów prawnych nieruchomosci do komunalizacji

Treść

Gródek nad Dunajcem, 1 września 2020 r.

PRN.271.II.32.2020

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Zamawiający realizując zamówienie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zaprasza do złożenia propozycji ofertowej na wykonanie zadania nieprzekraczającego równowartości 30 tysięcy euro.

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Gródek nad Dunajcem – Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem

Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem

tel.: 018 440 10 35, fax: 018 440 10 35 wew. 20

NIP: 734-348-28-12

REGON: 491892191

 

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:

Lesław Czul - kierownik Referatu Podatków, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,

tel.: 018 440 10 35 wew. 22.

e-mail: lczul@gminagrodek.pl

 

II. Przedmiot i zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest badania stanu prawnego nieruchomości pozostających w posiadaniu gminy na potrzeby ich komunalizacji (wg stanu na 27.05.1990 roku) wg wskazanego wykazu, sporządzenie dla każdej z działek badanych wykazu synchronizacyjnego i opcjonalnie (zgodnie z odrębną decyzją zamawiającego) – sporządzenie mapy badanej działki z uwzględnieniem rozdzielenia stanów prawnych ujawnionych w wyniku badania nieruchomości. Sporządzenie mapy stanowi opcję dodatkową i nie jest objęte umową podstawową. Sporządzenie mapy nastąpi na podstawie odrębnej umowy wg cen wskazanych w formularzu ofertowym.

 

Nr części zamówienia

Obręb

Nr działki

Klasa

Powierzchnia

I

Bartkowa Posadowa

179

dr

0,41 ha

II

Bartkowa Posadowa

193

dr

0,21 ha

III

Bartkowa Posadowa

544

dr

0,04 ha

IV

Bartkowa Posadowa

561

dr

0,11 ha

V

Bartkowa Posadowa

563

dr

0,12 ha

VI

Gródek nad Dunajcem

141

dr

0,12 ha

VII

Gródek nad Dunajcem

182

dr

0,06 ha

VIII

Gródek nad Dunajcem

199

dr

0,01 ha

IX

Gródek nad Dunajcem

218

dr

0,02 ha

X

Gródek nad Dunajcem

222

dr

0,04 ha

XI

Gródek nad Dunajcem

230

dr

0,61 ha

XII

Jelna

34

dr

0,71 ha

XIII

Jelna

301

dr

0,31 ha

XIV

Podole Górowa

222

dr

0,39 ha

XV

Podole Górowa

628

dr

0,14 ha

XVI

Przydonica

10

dr

0,10 ha

XVII

Przydonica

33

dr

1,09 ha

XVIII

Przydonica

36

dr

0,41 ha

XIX

Przydonica

49

dr

0,39 ha

XX

Przydonica

87

dr

0,09 ha

XXI

Przydonica

107

dr

0,05 ha

XXII

Przydonica

184

dr

0,02 ha

XXIII

Przydonica

202

dr

0,57 ha

XXIV

Przydonica

217

dr

0,10 ha

XXV

Przydonica

313

dr

0,16 ha

XXVI

Przydonica

399

dr

0,01 ha

XXVII

Przydonica

454

dr

0,60 ha

XXVIII

Przydonica

533

dr

0,22 ha

XXIX

Przydonica

728

dr

0,14 ha

XXX

Przydonica

892

dr

0,20 ha

XXXI

Radajowice

178

dr

0,20 ha

XXXII

Roztoka Brzeziny

87

dr

2,76 ha

XXXIII

Rożnów

472

dr

0,55 ha

XXXIV

Tropie

17

dr

0,26 ha

XXXV

Tropie

314

dr

0,39 ha

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin, w jakim zamówienie musi być wykonane (dot. sporządzenia wykazów synchronizacyjnych)– do 30 listopada 2020 roku.

Dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

Termin realizacji zamówienia podstawowego nie obejmuje sporządzenia map do celów prawnych.

 

IV. Przekazanie przedmiotu zamówienia:

 1. W terminie zakreślonym umową Zamawiający otrzyma kompletną dokumentację, obejmującą wykaz synchronizacyjny (min 4 egz.) oraz operat zawierający kopie materiałów źródłowych (kserokopie, skany), na których oparł się wykonawca sporządzając wykaz.
 2. Protokół odbioru będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury.
 3. Decyzję o zleceniu sporządzenia mapy podejmie Zamawiający po otrzymaniu wykazu synchronizacyjnego.

 

V. Opis sposobu przygotowania propozycji ofertowej:

 1. Sporządzona w języku polskim i złożona w formie pisemnej.
 2. Ofertę należy złożyć dla każdej części zamówienia, o której udzielenie wykonawca się ubiega.
 3. Wycena powinna zawierać

a/ cenę obejmująca badanie stanu prawnego działki oraz sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla każdej działki odrębnie,

b/ cenę za sporządzenie mapy do celów prawnych ustalaną na podstawie dwóch składników cenotwórczych jako sumę a) ceny za sporządzenie mapy do celów prawnych obejmującej dwie pierwsze działki oraz b) iloczynu ceny za każdą dodatkową działkę i ilości działek wynikających z wykazu synchronizacyjnego),

 1. Cena musi być wyrażona w postaci cyfrowej (min. podana brutto w PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku rozbieżności w podaniu ceny w postaci słownej i cyfrowej uznaje się za prawidłową cenę w postaci cyfrowej.
 2. Prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.), a informację na temat jego wysokości lub zwolnienia należy podać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

 

VI. Zawartość oferty i wymagania dotyczące oferty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1.
 2. Wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 1a.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wszystkie, niektóre lub tylko jedną część zamówienia.
 4. Każdy wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę.
 5. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

 

VII. Kryteria oceny propozycji ofertowej i opis sposobu obliczenia ceny:

 1. Jedynym kryterium oceny propozycji cenowej (ofertowej) jest cena zamówienia (wartość brutto wyrażona w PLN).
 2. Porównanie ofert obejmuje wyłącznie cenę za badanie stanu prawnego i sporządzenie wykazu synchronizacyjnego.

2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, w przypadku takiej samej ceny, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

3. Zaproponowana cena powinna zawierać:

 • wartość netto przedmiotu zamówienia w PLN,
 • obowiązujący podatek od wartości i usług (VAT),
 • wartość brutto przedmiotu zamówienia w PLN.

 

VIII. Założenia i dodatkowe ustalenia:

 1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Dokumentację wykonuje geodeta posiadający uprawnienia do sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.
 3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i powinno uwzględniać wszelkie niezbędne koszty wykonania przedmiotu zamówienia w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
 4. Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ofercie.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 • zmiany lub odwołania niniejszego zapytania,
 • zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,
 • ograniczenia zakresu zamówienia
 • unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

IX. Miejsce i termin złożenia propozycji ofertowej:

Propozycję ofertową należy złożyć do dnia 9 września 2020 r. do godz. 14:00.

Decydujące znaczenia dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego:

 1. listownie na adres: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Referat Podatków Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami; Gródek nad Dunajcem 54; 33-318 Gródek nad Dunajcem, - z dopiskiem – „OFERTA NA BADANIE STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI NA POTRZEBY KOMUNALIZACJI”. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert
 2.  –osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem,; Gródek nad Dunajcem 54; 33-318 Gródek nad Dunajcem,
 3. W wersji elektronicznej na adres: lczul@gminagrodek.pl – dopuszcza się złożenie oferty w postaci skanu oferty w formie pisemnej lub podpisanie oferty ważnym certyfikatem elektronicznym

 

XI. Związanie ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia jej otwarcia.

 

XII. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom na ich wniosek (pisemnie, telefonicznie lub w formie elektronicznej).

 

XIII. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana wykonawcy, którego ofertę wybrano. Wzór umowy stanowi załącznik nr załącznik do zapytania ofertowego

 

XIV. Pouczenie o ochronie danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO), informuję, że:

 1. Administratorem danych jest Gmina Gródek nad Dunajcem - Wójt Gminy, mający siedzibę w Gródku nad Dunajcem, pod adresem Gródek nad Dunajcem 54;
 2. Z administratorem można kontaktować się:

listownie: Gródek nad Dunajcem 54; 33-318 Gródek nad Dunajcem;

lub telefonicznie: 018 440 10 35

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jest nim p. Robert Koterla, można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: rkoterla@gminagrodek.pl,

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • wypełnienia obowiązków prawnych, wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia);
  • realizacji umów, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia);
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia).
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 r. poz. 217 z zm.).
 4. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania swoich danych osobowych;
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
  • żądania przeniesienia swoich danych osobowych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
 5. jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może ograniczeniem form komunikacji. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych, zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/y przez merytorycznego pracownika prowadzącego postępowanie.

 

Zatwierdził

 

/-/ Józef Tobiasz

 

 

WÓJT GMINY

GRÓDEK NAD DUNAJCEM

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
 2. Formularz cenowy – załącznik nr 1a.
 3. Projekt umowy – załącznik nr 2.
 • Umieszczony
 • Zakończony
 • Status przetargu
  zakończony
 • Umieścił
  Lesław Czul