Przejdź do stopki

PRN.271.25.2020 „Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości na potrzeby gminy Gródek nad Dunajcem”

Treść

Gródek nad Dunajcem, dnia 22 maja 2020 r.

 

WÓJT GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM

Grodek nad Dunajcem 54

33-318 Gródek nad Dunajcem

 

Znak: PRN.271.25.2020

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

                Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem zaprasza do złożenia pisemnej oferty w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 t.j.) na usługę „Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości na potrzeby gminy Gródek nad Dunajcem”

 

I. Zamawiający:
Gmina Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54; 33-318 Gródek nad Dunajcem

 

II. Rodzaj zamówienia: usługa.
 

III. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie operatów szacunkowych określających aktualną wartość rynkową nieruchomości będących własnością gminy Gródek nad Dunajcem w celu sprzedaży ww nieruchomości.

Należy sporządzić operat odrębnie dla każdej z nieruchomości.

 

Nieruchomość położona w Przydonicy:

Aktualizacja wyceny nieruchomości stanowiących własność gminy Gródek nad Dunajcem, których aktualność wygasła w 2020 r. - w formie nowego operatu

Działka o charakterze budowlanym (mieszkaniowym) położona w miejscowości Przydonica będąca własnością Gminy zapisana w księdze wieczystej nr NS1S/00059678/4

1. dz. nr 378/4 - o pow. = 0,06 ha

Klasa bonitacyjna gruntu

PsV – 0,06 ha

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy

Działka nr 378/4 położona jest:

- w terenie oznaczonym symbolem „G122 MNU” o zapisie – „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej o niskiej intensywności”

 

Nieruchomość położona w Tropiu:

Aktualizacja wyceny nieruchomości stanowiących własność gminy Gródek nad Dunajcem, których aktualność wygasła w 2020 r. - w formie nowego operatu

Działka o charakterze rolnym (osuwiskowa) położona w miejscowości Tropie będąca własnością Gminy zapisana w księdze wieczystej nr NS1S/00132026/5

1. dz. nr 143/1 - o pow. = 0,30 ha

Klasa bonitacyjna

RIVb - 0.08 ha

PsV - 0.12 ha

B-RIVb - 0.10 ha

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy

Działka nr 143/1 położona jest:

- w terenie oznaczonym symbolem „K63MNU-ZO” o zapisie – „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej o niskiej intensywności w strefach o niekorzystnych warunkach geotechnicznych”

- w terenie oznaczonym symbolem „K86_RD” o zapisie – „tereny rolne przeznaczone do zalesienia”

- w terenie oznaczonym symbolem „K32 ZL” o zapisie – „tereny zieleni leśnej poza administracją Lasów Państwowych”

Działka położona w strefie osuwiskowej

 

Nieruchomość położona w Podolu-Górowej:

Działka o charakterze budowlanym (mieszkaniowym) położona w miejscowości Podole-Górowa będąca własnością Gminy zapisana w księdze wieczystej nr NS1S/00130534/5

dz. nr 593/4 - o pow. 0,13 ha,

Klasa bonitacyjna gruntu

RV – 0,13 ha

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy:

Działka nr 593/4 położona jest:

- w terenie oznaczonym symbolem „F105 MN” o zapisie – „tereny mieszkaniowe”

 

3. Termin wykonania zleconych prac: do 60 dni od daty podpisania umowy.

 

IV. Kryteria i wymagania jakim powinna odpowiadać złożona oferta:
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać operaty szacunkowe zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, obowiązującymi w tym zakresie normami i zasadami wiedzy, w tym w szczególności z:

- ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2020 poz. 65);

- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr.165, poz. 985 ze zm.);

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 ze zm. );

- Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych;

2. Zaleca się, aby Wykonawca przed sporządzeniem operatu dokonał wizji lokalnej na terenie objętym wyceną.

3. Wykonawca użyje do wykonania operatu szacunkowego materiałów własnych oraz pokryje koszty związane z wykorzystaniem i zakupem materiałów geodezyjnych wymaganych do sporządzenia operatów szacunkowych (np. mapa ewidencyjna, wypis z rejestru gruntów).

4. Operat szacunkowy należy sporządzić w minimum dwóch egzemplarzach: w jednym egzemplarzu w formie papierowej wraz dokumentacją fotograficzną oraz jeden egzemplarz w formie elektronicznej (skan).

5. Wszystkie strony oferty oraz ewentualne poprawki powinny być podpisane przez wykonawcę lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty.

6. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Cena operatu obejmuje także potwierdzenie aktualności operatu po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, zgodnie z art. 156 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

7. Oferta złożona do zapytania ofertowego powinna zawierać:

1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem; stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia

2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim;

3) Dokumenty przedstawione w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem;

4) Ocena spełnienia wymienionych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte w złożonych przez Wykonawcę oświadczeniach oraz dokumentach.

 

V. Miejsce, termin i tryb złożenia oferty:

1. Ofertę należy złożyć na Formularzu Oferty wraz z załącznikami w formie elektronicznej na adres Zamawiającego: lczul@gminagrodek.pl lub w formie pisemnej na Formularzu Oferty wraz z załącznikami w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem; Gródek nad Dunajcem 54; 33-318 Gródek nad Dunajcem – pok. nr 3 (Dziennik podawczy)

2. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru: Gmina Gródek nad Dunajcem; Gródek nad Dunajcem 54; 33-318 Gródek nad Dunajcem: „Zaproszenie do złożenia oferty – Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości na potrzeby gminy Gródek nad Dunajcem”.

3. Termin składania ofert upływa dnia 03.06.2020 r. o godz. 1400.

4. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

5. W przypadku ofert wysłanych drogą pocztową / kurierem decyduje data i godzina wpłynięcia do siedziby Zamawiającego.

6. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. Informacja o złożonych ofertach zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej Zamawiającego.

7. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi oferenta, którego oferta została przyjęta drogą pocztową. Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.

 

VI. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się w terminie 30 od dnia podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowiązany będzie we wskazanym terminie sporządzić operaty szacunkowe i przekazać je Zamawiającemu.

 

VII. Kryteria wyboru ofert:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się będzie kryterium:
Cena - 100% .

 

VIII. Warunki płatności:

Płatność na podstawie faktury VAT po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT .
 

IX. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Referat Podatkowy, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem, telefon 18 440 10 35 wew. 20

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: kierownik referatu: Lesław Czul- tel. 018 440 10 35 wew. 22 lub lczul@gminagrodek.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia publicznego konkursu ofert na każdym jego etapie bez podania przyczyn, a Oferentom nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu zamówienia do zlecenia jedynie niektórych spośród będących przedmiotem zamówienia wycen konkretnych nieruchomości, bądź też do zlecenia ich wyceny w terminie późniejszym.

 

 

1/ formularz ofertowy

2/ projekt umowy

  • Umieszczony
  • Zakończony
  • Status przetargu
    zakończony
  • Umieścił
    Lesław Czul