Przejdź do stopki

IZP.272.1.35.2020 Dostawa kruszywa łamanego na drogi

Treść

1. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (poniżej 30 000 EURO)

2. Przedmiot zamówienia: Dostawa kruszywa łamanego na drogi

3. Miejsce i termin składania ofert:

3.1. Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 16.03.2020 r.  do godz. 09.00. w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54,  po. Nr 3 (dziennik podawczy).

3.2. Dopuszcza się również złożenie oferty cenowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@gminagrodek.pl (skan oferty wraz z załącznikami).

4. Szczegóły postępowania w załącznikach.

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony