Przejdź do stopki

IZP.272.1.69.2019 Dostawa kruszywa łamanego na drogi gminne

Treść

1. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (poniżej 30 000 EURO)

2. Przedmiot zamówienia: Dostawa kruszywa łamanego na drogi gminne

3. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia: 27.05.2019r. do godz. 9:00  w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54,  pok. Nr 3 (dziennik podawczy).

Dopuszcza się również złożenie oferty cenowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@gminagrodek.pl (skan oferty wraz z załącznikami).

4. Szczegóły postępowania w załącznikach.

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony