Przejdź do stopki

IZP.271.5.2020 Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 290623K Roztoka-Sarys w m. Roztoka-Brzeziny

Treść


1. Znak sprawy: IZP.271.5.2020

2. Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

3. Rodzaj zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE

4. Przedmiot zamówienia:  Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 290623K Roztoka-Sarys w m. Roztoka-Brzeziny

5. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia 8 kwietnia 2020 roku, godz. 09:00.

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony