Przejdź do stopki

INFORMACJA W ZAKRESIE OSIĄGANIA WYMAGANYCH POZIOMOW RECYKLINGU I SŁADAOWANIA PRZEZ GMINE GRÓDEK NAD DUNAJCEM​.

Treść

Informacja w zakresie osiągniętym przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganym poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów  pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych zwanym dalej ,,poziomem składowania”, oraz  poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 13 września 1996 r. (Dz. U. 2022 poz. 2519 z póź zm.)Art. 3 ust.2 pkt 9 lit.c

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (%)

Wymagane poziomy do osiągnięcia

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

20

25

35

45

55

56

57

58

59

60

 

Poziom osiągnięty przez Gminę Gródek nad Dunajcem

65%

79%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziomy składowania na podstawie art. 3b.ust.2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku        w gminach 13 września 1996 r. (Dz. U. 2022 poz. 2519 z póź zm.)

  1. 30% wagowo- za każdy rok w latach 2025-2029;
  2. 20% wagowo- za każdy rok w latach 2030-2034
  3. 10% wagowo- w 2035 r i każdy kolejny rok w latach następnych

Poziom Składowania osiągnięty przez Gminę Gródek nad Dunajcem

              2019 r. - 35%

              2020 – 13 %

              2021 – 12%

              2022 – 35 %

Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

Na podstawie art. 3c ust1 pkt 1,2 Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:

  1. Do dnia 16 lipca 2013 r. 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania,
  2. Do dnia 16 lipca 2020 – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

- w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

 Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na ternie Gminy Grodek nad Dunajcem:

2019 r. – 18%

2020 r. – 18%

2021 r. – 9%

2022 r. – 18%