Przejdź do stopki

TERMINY UISZCZANIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ INFORMACJA O INKASENTACH

Treść

III. TERMINY UISZCZANIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ INFORMACJA O INKASENTACH

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem przypomina o terminach wnoszenia opłat wynikających z uchwały Nr XVI/117/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalania terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2019/8910/:

1) przez właścicieli domków letniskowych lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, w terminie do 15 maja należnej ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok.

2) przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują stale mieszkańcy w tym właścicieli nieruchomości, na których są świadczone usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019  r. poz. 1553 ze zmianami), z wyłączeniem właścicieli domków letniskowych lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, a także przez właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokalu objętych wspólnotą mieszkaniową lub spółdzielnią mieszkaniową w terminach do:

 • 15 marca za miesiące: styczeń, luty, marzec,
 • 15 maja za miesiące: kwiecień maj, czerwiec,
 • 15 września za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień,
 • 15 listopada za miesiące: październik, listopad, grudzień.

Dopuszcza się wnoszenie opłat oddzielnie za poszczególne miesiące, w terminie do ostatniego dnia miesiąca następnego po miesiącu którego gospodarowanie odpadami dotyczy.

 Prosimy o terminowe wnoszenia opłat.

Należność należy wpłacać na indywidualne konto (każda osoba która złożyła deklarację ma założone indywidualne konto), przy pomocy bankowości elektronicznej, w kasie Urzędu Gminy lub w banku.

Opłaty należy wpłacać sołtysom (inkasenci), w kasie Urzędu Gminy lub bezpośrednio w siedzibie Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu, Oddział w Gródku nad Dunajcem - po wcześniejszym odebraniu druku przelewu w pokoju nr 10 Urzędu Gminy.

Wykaz inkasentów:

 1. dla sołectwa Bartkowa Posadowa                -  Joanna Osika – Bocheńska
 2. dla sołectwa Bujne                                        -  Lidia Pachota
 3. dla sołectwa  Gródek nad Dunajcem            -  Zbigniew Fedko
 4. dla sołectwa Jelna                                         -  Ryszard Małek
 5. dla sołectwa Jelna Działy                             -  Józef Rembiasz
 6. dla sołectwa Lipie                                         -  Renata Gądek - Turek
 7. dla sołectwa Podole Górowa                        -  Jan Wolak
 8. dla sołectwa Przydonica                               -  Iwona Basta
 9. dla sołectwa Przydonica –Glinik                  -  Józef Pawlikowski
 10. dla sołectwa Rożnów                                     - Marek Szabla
 11. dla sołectwa Roztoka Brzeziny                      - Jan Winiarski
 12. dla sołectwa  Sienna                                      - Jan Ogar
 13. dla sołectwa  Tropie                                      - Wiesław Mrzygłód
 14. dla sołectwa Zbyszyce                                   - Wacław Krężel

W związku z tym, że zgodnie z art. 6q ustawy o utrzymaniu z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zmianami) obowiązuje ordynacja podatkowa. Opłaty nieuiszczone w wyznaczonych terminach podlegają  ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.