Przejdź do stopki

DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANE PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚC

Treść

 II. DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANE PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI:

W związku ze zmianą metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami informujemy, że w terminie do dnia 10 luty 2022 roku właściciele nieruchomości zamieszkałych (rozliczających się po stawce od liczby osób zamieszkujących nieruchomość) oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych objęci gminnym systemem do tej pory zbierający odpady komunalne w kontenerach powinni złożyć nową deklarację stosownie do podjętej uchwały Uchwała Nr XLI/288/2021 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości    opublikowanej w Dz. U. Woj. Małopolskiego pod pozycja 6105, dnia 04 listopada 2021 roku http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2021/6105/

Zgodnie z tą uchwałą zmianie uległy wzory deklaracji o wysokości należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Deklaracja powinna być wypełniona prawidłowo, zgodnie ze stanem faktycznym oraz podpisana czytelnie przez właściciela nieruchomości, z uwzględnieniem kwot wskazanych w powyższej tabeli, nie później niż do 10 lutego 2022 roku. Deklaracje można składać osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Gminy lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Gródku nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem. Niewypełnienie deklaracji i nieprzekazanie w terminie do 10 lutego 2021 roku, spowoduje naliczenie opłat bez zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów.

Właściciele nieruchomości pozostałych nieruchomości, a więc budynków letniskowych lub innych nieruchomości niezamieszkałych wykorzystywanych do celów rekreacyjnych, właściciele obiektów hotelowych oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych którzy deklarowali gromadzenie odpadów komunalnych wyłącznie w workach (pomimo zmiany dla nich stawki) nie są zobowiązanie do złożenia deklaracji , o ile nie będzie miał zastosowania art. 6m, ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: „W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów  komunalnych  powstających  na  danej  nieruchomości,  właściciel nieruchomości  jest  obowiązany  złożyć  nową  deklarację  w  terminie  do  10  dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.”

Właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć deklaracja na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem lub wysłać na adres Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację.