Przejdź do stopki

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Treść

Nazwa zadania: Remont drogi gminnej nr 290694K w km od 0+000 do km 0+610 w miejscowości Jelna, Gmina Gródek nad Dunajcem

W piątek 23 lipca 2021 roku Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podpisał umowę na dofinansowanie remontu drogi Jelna – Ubiad nr 290694K w km od 0+000 do km 0+610. Przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Funduszu Dróg Samorządowych) stanowi 55 % wartości kwalifikowalnej zadania.

Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace mające na celu zmodernizowanie nawierzchni na długości 610 mb, wykonanie poboczy, odwonienia drogi, a także jej oznakowanie.

Ciąg drogi Jelna – Ubiad przebiega przez trzy Gminy: Gródek nad Dunajcem, Korzenną, Chełmiec.                Z uwagi na skrót  oraz objazd dróg bardziej ruchliwych prowadzących  do Nowego Sącza, Wielogłów chętnie z drogi  Jelna – Ubiad korzystają mieszkańcy tych gmin.

 Pozyskane ze środków zewnętrznych dofinansowanie przy zapewnieniu środków własnych  umożliwi wykonanie zadania, tak aby zapewnić bezpieczeństwo osób z niej korzystających.

Wartość inwestycji wg. kosztorysu inwestorskiego: 863 482,58 zł

Wartość dofinansowania 55%:  474 915,00 zł

Termin realizacji do 01-10-2022 r.

Dnia 16 września 2021 roku  podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych pomiędzy gminą Gródek nad Dunajcem, a Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych w Nowym Sączu na realizację robót budowlanych związanych z remontem drogi.

Wartość zadania wg umowy z wykonawcą  opiewa na kwotę: 614 347,17 zł.

 

Zdjęcia