Przejdź do stopki

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - procedura

Treść

I. OPIS FORMY ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII:

1. Wniosek

2. Załączniki:

  1. Karta informacyjna przedsięwzięcia (3 egzemplarze + forma elektroniczna) lub raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (3 egzemplarze + forma elektroniczna);
  2. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie ono oddziaływać lub mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, na którym zaplanowano przedsięwzięcie, oraz obejmującą obszar na który będzie ono oddziaływać;
  3. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie ono oddziaływać.
  4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo informacja o barku takiego planu;

III. NAZWA REFERATU PROWADZĄCEGO SPRAWĘ:

Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (PPOŚ)

IV. PRACOWNIK MERYTORYCZNY:

Małgorzata Galarowicz - referent
pokój nr 6,  tel. 18 440 10 35 wewn. 32

V. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT:

205 zł - płata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia;

17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu  inwestora (pełnomocnictwo).

VI. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:

W siedzibie Urzędu Gminy – osobiście lub telefonicznie u pracownika merytorycznego.

VII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Diennik podawczy urzędu gminy, parter pok. 3

VIII.  FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:

Odbiór osobisty lub wysyłka pocztowa

IX. TERMIN WYKONANIA USŁUGI:

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego:

- do 1 miesiąca*

- do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych (wymagających uzupełnień   karty informacyjnej lub raportu)*

Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii, uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego.

*Art. 35 § 5 Kpa. Do terminów określonych w przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

X. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu ul. Gorzkowska 30, 33-300 Nowy Sącz w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem.

XI. PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz.1235 z późn. zm)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397z późn. zm.)

3. Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz.267)

4. Ustawa  z dnia 16 listopada  2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm)

XII. UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:

A. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:

1. Inwestor składa wniosek o ustalenie zakresu raportu wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i kartą informacyjną przedsięwzięcia LUB inwestor przedstawia wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  wraz z raportem w zakresie ustalonym w ustawie.

2. W przypadku gdy inwestor zwrócił się z prośbą o ustalenie zakresu raportu:

- Wójt zwraca się o opinię co do zakresu raportu do regionalnego dyrektora ochrony  środowiska i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,

- wydaje postanowienie, w którym określa zakres raportu,

- zawiesza postępowanie do czasu przedłożenia raportu.

3. Inwestor przedkłada wójtowi  raport w zakresie zgodnym z postanowieniem.

4. Wójt podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa  w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

5. Wójt występuje o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do regionalnego dyrektora ochrony środowiska i o opinię do powiatowego inspektora sanitarnego.

6. Wójt rozpatruje zgromadzony materiał dowodowy i wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w której także przedstawia stanowisko co do konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

7. Wójt podaje do publicznej wiadomości informacje o wydaniu decyzji.

B. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

1. Inwestor  składa wniosek  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 Załącza kartę informacyjną  przedsięwzięcia.

2. Wójt zwraca się do regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

3. Wójt, stwierdzając obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określając zakres raportu, wydaje stosowne postanowienie. Inwestor zostaje zobowiązany wówczas do przedłożenia raportu w zakresie zgodnym z postanowieniem.

W przypadku natomiast, gdy Wójt stwierdzi brak potrzeby przeprowadzania w/w oceny, wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i podaje tę  informację do  publicznej wiadomości.

4. Gdy inwestor, zgodnie z postanowieniem, przedłoży raport, Wójt podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

5. Wójt występuje o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do regionalnego dyrektora ochrony środowiska i o opinię do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

6. Kolejno, Wójt analizuje zgromadzony materiał dowodowy i wydaje decyzję, w której  także przedstawia stanowisko co do konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, a następnie podaje do publicznej wiadomości  informację  o wydaniu decyzji.