Przejdź do stopki

Podatek leśny

Treść

PODATEK LEŚNY NA ROK 2022 WYNOSI: 46,6972 zł/ ha

Informacje dodatkowe:

1. Podstawą prawną niniejszego podatku jest ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst pierwotny: Dz. U. 2002 r. Nr 200 poz. 1682, tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 888)

Podatnikami tego podatku są:

 • osoby fizyczne;
 • osoby prawne;
 • jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:
  • właścicielami lasów
  • samoistnymi posiadaczami lasów
  • użytkownikami wieczystymi lasów
  • posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego.

2. Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawowa stawka podatku wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna z 1 hektara rzeczywistego za rok podatkowy

3. Średnią cenę sprzedaży drewna, na potrzeby podatkowe, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.