Aktualności

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży 02.09.2020

Załącznik do zarządzenia nr 122/2020

Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem

z dnia 1 września 2020 r.

WYKAZ

Nasz znak: PRN.6840.01.2020                                                                                               Data: Gródek nad Dunajcem dnia 2 września 2020 r.

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn.zm.) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gródek nad Dunajcem przeznaczonych sprzedaży w trybie przetargowym

lp

oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości;

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

1

Tropie

dz. 143/1

NS1S/000132026/5

Dz. 143/1 – pow. 0,30 ha

RIVb - 0,08 ha,

PsV  - 0,12 ha,

RIVb - 0,10 ha,

Nieruchomość gruntowa niezabudowana Teren rolny, objęty strefą osuwiskową

Nieruchomość znajduje się wg MPZP w strefie K63MNU-ZO, gdzie:

MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej o niskiej intensywności;

tereny strefy mieszkaniowo-usługowej w strefach o niekorzystnych warunkach geotechnicznych, oznaczone dodatkowym symbolem –ZO,

Obszar 1210032-30 (osuwisko) z zastrzeżeniem, że nieruchomość powyższa straciła status budowlany – istnieje zakaz budowy na podstawie uchwały Rady Gminy z 10.11.2010 r.

24 000,00 zł

2

Przydonica

dz. 66/1 i 66/2

NS1S/00134080/5

Dz. 66/1 – pow 0.30 ha

RV 0.1190 ha

S-PsV 0.1222 ha

PsV 0.0204 ha

B-PsV 0.0384 ha

Dz. 66/2 – pow 1.18 ha

RV - 0.55 ha

RVI - 0.38 ha

S-PsV - 0.07 ha

PsV - 0.08 ha

LzV - 0.06 ha

B-PsV - 0.04 ha

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, Teren rolny, objęty strefą osuwiskową

Nieruchomość znajduje się wg MPZP :

a/ Działka 66/1

-strefa: G129 RZ-ZO - tereny rolne ( łąki i pastwiska) w strefach o niekorzystnych warunkach geotechnicznych,

-tereny osuwiskowe

b/ Działka 66/2

-strefa G129 RZ-ZO - tereny rolne ( łąki i pastwiska) w strefach o niekorzystnych warunkach geotechnicznych

-strefa G105 RZ/RD - tereny rolne przeznaczone dla upraw łąkowo-pastwiskowych z dopuszczeniem zalesienia,

-strefa G104 RD - tereny rolne przeznaczone do zalesienia,

-Tereny osuwiskowe

Obszar 1210032-39 (osuwisko) z zastrzeżeniem, że budowa budynków odbywać się będzie zgodnie z zasadami ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku działania żywiołu

67 000,00 zł

3

Podole Górowa

Dz. 593/4

NS1S/00130534/5

Dz. 593/4 – pow. 0,13 ha

RV -0,13 ha

Teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe

Zgodnie z MPZP

F105MN*

Tereny mieszkaniowe

42 000,00 zł

 

Termin na złożenie wniosku o pierwszeństwo w nabyciu przysługującej osobie mającej roszczenie z mocy prawa (art. 34 ust 2 pkt 1 cyt. Ustawy) oraz poprzednich właścicieli i ich spadkobierców (art.34 ust. 1 pkt 2) upływa dnia 14 października 2020 r. (6 tygodni od wywieszenia wykazu)

 

Wykaz został zamieszczony na stronie internetowej gminy: www.gminagrodek.pl , na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem/

Wykaz został wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy na okres 21 dni, tj. od dnia 2.09.2020 do dnia 23.09.2020 r.

Informację o wywieszonym wykazie podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

WÓJT GMINY

 

/-/ Józef Tobiasz