Przejdź do stopki

Wymiana pieców i urządzeń grzewczych - prosimy o składanie ankiet/deklaracji

Treść

Informujemy, że istnieje jeszcze możliwość złożenia „ankiet/deklaracji” (około 20 wolnych miejsc) na wymianę starych kotłów węglowych na urządzenia grzewcze spalające paliwa stałe (węgiel) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.01.2017 roku do godziny 12.00.

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem informuje, że istnieje jeszcze możliwość złożenia „ankiet/deklaracji” (około 20 wolnych miejsc) na wymianę starych kotłów węglowych na urządzenia grzewcze spalające paliwa stałe (węgiel) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.01.2017 roku, godziny 12.00 – w załączeniu szczegółowe informacje i wzór ankiety/deklaracji uczestnictwa w projekcie planowanym do realizacji na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem, dotyczącym wymiany kotłów w budynkach mieszkalnych.

 


Szczegółowe informacje dotyczące wymiany urządzeń grzewczych w Gminie Gródek nad Dunajcem

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem informuje, iż Gmina Gródek nad Dunajcem będzie ubiegać się (składać wniosek o środki finansowe) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na wymianę urządzeń grzewczych opartych na paliwa stałe (węgiel, drewno)

 • na urządzenia grzewcze oparte o paliwa gazowe lub biomasę w ramach Poddziałania 4.4.2 „Obniżenie poziomu niskiej emisji” w ramach przyznanych środków w wysokości 812.000 zł
 • na urządzenia grzewcze oparte o paliwa stałe w ramach Poddziałania 4.4.3 „Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe)” w ramach przyznanych środków w wysokości 644.000 zł

Do dnia dzisiejszego zebrano 54 deklaracje uczestnictwa dotyczące wymiany urządzeń grzewczych oparte na paliwa stałe i 68 ankiet/deklaracji uczestnictwa dotyczące wymiany urządzeń grzewczych opartych na paliwa gazowe i biomasę

Na wymianę urządzeń grzewczych na paliwa stałe na urządzenia oparte na paliwa gazowe i biomasę kwota dofinansowania na podstawie ilości zebranych ankiet przekracza przyznane przez Zarząd Województwa Małopolskiego środki i złożone ankiety będą na liście rezerwowej z niewielką szansą na ich uwzględnienie. 

Możliwa kwota dofinansowania wynosi:

 • do 350 zł do 1 KW mocy grzewczej urządzenia, lecz nie więcej niż 8000 zł (moc urządzenia będzie wynikać z oceny energetycznej budynku która będzie wykonana przez osoby wskazane przez Urząd Marszałkowski))
 • do 1000 zł – w przypadku kotłów na paliwa stałe (węgiel) i do 6000 zł – w przypadku kotłów na paliwa gazowe lub biomasę (drewno, pelet) – do robót związanych bezpośrednio z systemem grzewczym (drobne roboty związane z przeróbką, budowa wewn. Instalacji gazu, przebudowa komina, przebudowa centralnego ogrzewania a także montaż kolektorów słonecznych)

Dopuszczalne są wyłącznie jeżeli chodzi o kotły oparte na paliwie stałym (węgiel) lub drewno

 • spełniające minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w punkcie 1 załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe,
 • w których nie istnieje możliwość ręcznego podawania do nich paliwa, za wyjątkiem instalacji zgazowujących paliwo
 • które nie są wyposażone w ruszt awaryjny lub elementy umożliwiające jego zamontowanie.
 • będą spełniać wymagania w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określone dla klasy 5 według normy PN EN 303-5:2012

takie jak wskazane na stronie http://powietrze.malopolska.pl/kotly/

Przyjęto minimalny standard efektywności energetycznej budynku spełnienie którego oznacza brak konieczności przeprowadzania modernizacji energetycznej budynku. Warunek ten zostanie spełniony w przypadku gdy budynek posiada maksymalną wartość wskaźnika EPH+W nie większą niż 150 kWh/(m2 x rok) dla domów jednorodzinnych lub 135 kWh/(m2 x rok) dla domów wielorodzinnych (EPH+W - nieodnawialna energia pierwotna na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej).

Wsparcie będzie uwarunkowane od oceny energetycznej budynku, w którym planowana jest wymiana źródła ciepła – wyznaczeni audytorzy przez Urząd Marszałkowski w II połowie 2017 roku i 2018 roku będą dokonywać oceny i wskazywać na ewentualną konieczność docieplenia budynku. Nie przeprowadzenie docieplenie wskazanego przez audytora skutkować będzie z nieprzyznaniem dofinansowania w ramach dotacji mieszkańcom – na ich miejsce wejdą następni mieszkańcy którzy złożyli ankiety/deklaracje wg. kolejności wpływu

Wsparcie będzie uwarunkowane wykonaniem w budynku inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię, czyli przeprowadzenie procesu modernizacji energetycznej (docieplenie budynku, wymiana okien, drzwi, montaż kolektorów słonecznych, pompa ciepła)

W przypadku otrzymania dofinansowania właściciel nieruchomości, zobligowany będzie do likwidacji starego kotła i użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania.

Wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 co najmniej o 30% w odniesieniu do istniejących instalacji.

Projekt będzie współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego pod warunkiem uzyskania dofinansowania przez Gminę Gródek nad Dunajcem w ramach w/w środków finansowych.

Zakup, montaż nowych urządzeń grzewczych i likwidacja starego urządzenia grzewczego opartego o paliwo stałe jest dopuszczalny (podlegać będzie dofinansowaniu w ramach programu), po (nie wcześniej niż):

 • uzyskaniu dofinansowania przez Gminę środków finansowych w ramach RPO (przewiduje się że ocena wniosków nastąpi w czerwcu 2017 roku),
 • dokonaniu oceny energetycznej budynku (II półrocze 2017 roku lub 2018 rok),
 • podpisaniu umowy dofinansowania pomiędzy Gminą a mieszkańcami w której zostaną określone obowiązki i prawa stron 

Z uwagi na krótki termin składania przez gminę ostatecznych wniosków prosimy o wypełnienie oraz złożenie wypełnionej „ankiety/deklaracji” do Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem (dziennik podawczy) w terminie do dnia 20 stycznia br. do godz. 12.00.

Przed wypełnieniem ankiety/deklaracji należy obowiązkowo zapoznać się z regulaminami konkursów.

Pliki

ankieta_deklaracja.doc 98 KB
ankieta_deklaracja.pdf 345.9 KB
Regulamin_4.4.2.pdf 401.86 KB
Regulamin_4.4.3.pdf 394.74 KB