Przejdź do stopki

WYBÓR METODY USTALENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ USTALENIE WYSOKOSCI TEJ OPŁATY

Treść

WYBÓR METODY USTALENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ USTALENIE WYSOKOSCI TEJ OPŁATY

W związku ze zwiększeniem kosztów zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych z dniem 1 stycznia 2023 roku zmieniają się stawki opłat na podstawie Uchwały Nr LV/380/2022 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. (uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 09.12.2022 roku pod poz. 8665): https://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2022/8665/ Zgodnie z ta uchwałą:

1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych będą ponosić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości jak w tabeli:

Budynki mieszkalne zamieszkiwane przez:

 

Wysokość należnej opłaty gdy nieruchomość  na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny nie jest wyposażona w kompostownik (stawka za m-c)

Wysokość zwolnienia z części opłaty w związku z posiadaniem kompostownika i gromadzeniu w nim bioodpadów

Wysokość należnej opłaty gdy nieruchomość na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny  jest wyposażona w kompostownik w którym gromadzone są bioodpady (stawka za m-c)

Jedną osobę

 

28 zł

3 zł

25 zł

Dwie osoby

 

56 zł

6 zł

50 zł

Trzy osoby

 

84 zł

9 zł

75 zł

Cztery osoby

 

112 zł

12 zł

100 zł

Pięć osób

 

140 zł

15 zł

125 zł

Sześć osób

 

168 zł

18 zł

150 zł

Siedem osób

 

196 zł

21 zł

175 zł

Osiem osób

 

224 zł

24 zł

200 zł

Dziewięć osób

 

252 zł

27 zł

225 zł

Dziesięć osób

 

280 zł

30 zł

250 zł

Jedenaście osób

 

308 zł

33 zł

275 zł

Dwanaście osób

 

336 zł

36 zł

300 zł

Trzynaście osób

 

364 zł

39 zł

325 zł

Czternaście osób

 

392 zł

42 zł

350 zł

Piętnaście osób

 

420 zł

45 zł

375 zł

Jeżeli właściciel nieruchomości zamieszkałej nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny będzie stosowana stawka opłaty podwyższonej w wysokości 56,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

2. Dla nieruchomości objętych spółdzielnią mieszkaniową zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokalu, stawka opłaty dla poszczególnych gospodarstw domowych naliczana będzie w sposób opisany powyżej, a wysokość ustalonej opłaty obciążającej spółdzielnie stanowić będzie sumę stawek opłaty brutto dla poszczególnych mieszkań. W imieniu osób, którym służy spółdzielcze prawo do lokalu, lub osoba faktycznie zamieszkująca lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej obowiązki wnoszenia opłat spoczywają na spółdzielni mieszkaniowej.

3. Od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku, ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok w wysokości 206,00 zł rocznie jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny będzie zastosowana stawka opłaty podwyższonej w wysokości: 412,00 zł rocznie.

4. Dla nieruchomości, na których są świadczone usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t. j. Dz. U. z 2019  r. poz. 1553 ze zmianami) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie  iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 9,00 zł za każdy 1m3 zużytej w danym miesiącu wody.

Określono stawkę opłaty podwyższonej, która będzie stosowana jeżeli właściciel nieruchomości o której mowa w ust. 1  nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, w wysokości 18,00 zł za każdy 1m3 zużytej w danym miesiącu wody.

5. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (innych niż wyżej wskazane), na których są wytwarzane odpady komunalne (szkoły, żłobki, przedszkola, punkty lub lokale handlowe, kioski, lokale lub punkty /kioski/ gastronomiczne, hurtownie, sklepy, pomieszczenia biurowe, rzemiosło i zakłady wytwórcze, usługowe /w tym działalność budowlana/, szpitale, DPS i inne placówki całodziennego pobytu, przychodnie lekarskie, ogródki działkowe, cmentarze parafialne Inne nieruchomości) stawka opłaty wynosi za worek pojemności jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny:

  • 120 l - 26,00 zł,
  •  60 l – 13,00 zł.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny będzie zastosowana stawka opłaty podwyższonej w wysokości: 24,00 zł za worek o poj. 60 l. oraz 52,00 za worek o poj, 120 l.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik (worek) o określonej pojemności.