Przejdź do stopki

WYBÓR METODY USTALENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ USTALENIE WYSOKOSCI TEJ OPŁATY

Treść

I. WYBÓR METODY USTALENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ USTALENIE WYSOKOSCI TEJ OPŁATY

W związku ze zwiększeniem kosztów zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych z dniem 1 stycznia 2022 roku zmieniają się stawki opłat na podstawie Uchwały Nr XLI/287/2021 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. (uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 04.11.2021 roku pod poz. 6104): http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2021/6104/Zgodnie z ta uchwałą:

1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych będą ponosić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości jak w tabeli:

Budynki mieszkalne zamieszkiwane przez (na podstawie XXXI/219/2020 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 grudnia 2020 roku):

Wysokość należnej opłaty gdy nieruchomość  na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny nie jest wyposażona w kompostownik (stawka za m-c)

Wysokość zwolnienia z części opłaty w związku z posiadaniem kompostownika i gromadzeniu w nim bioodpadów

Wysokość należnej opłaty gdy nieruchomość na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny  jest wyposażona w kompostownik w którym gromadzone są bioodpady (stawka za m-c)

Jedną osobę

26 zł

3 zł

23 zł

Dwie osoby

52 zł

6 zł

46 zł

Trzy osoby

78 zł

9 zł

69 zł

Cztery osoby

104 zł

12 zł

92 zł

Pięć osób

130 zł

15 zł

115 zł

Sześć osób

156 zł

18 zł

138 zł

Siedem osób

182 zł

21 zł

161 zł

Osiem osób

208 zł

24 zł

184 zł

Dziewięć osób

234 zł

27 zł

207 zł

Dziesięć osób

260 zł

30 zł

230 zł

Jedenaście osób

286 zł

33 zł

253 zł

Dwanaście osób

312 zł

36 zł

276 zł

Trzynaście osób

338 zł

39 zł

299 zł

Czternaście osób

364 zł

42 zł

322 zł

Piętnaście osób

390 zł

45 zł

345 zł

Jeżeli właściciel nieruchomości zamieszkałej nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny będzie stosowana stawka opłaty podwyższonej w wysokości 52,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

2. Dla nieruchomości objętych spółdzielnią mieszkaniową zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokalu, stawka opłaty dla poszczególnych gospodarstw domowych naliczana będzie w sposób opisany powyżej, a wysokość ustalonej opłaty obciążającej spółdzielnie stanowić będzie sumę stawek opłaty brutto dla poszczególnych mieszkań. W imieniu osób, którym służy spółdzielcze prawo do lokalu, lub osoba faktycznie zamieszkująca lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej obowiązki wnoszenia opłat spoczywają na spółdzielni mieszkaniowej.

3. Od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku, ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok w wysokości 191,90 zł rocznie jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny będzie zastosowana stawka opłaty podwyższonej w wysokości: 383,80 zł rocznie.

4. Dla nieruchomości, na których są świadczone usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t. j. Dz. U. z 2019  r. poz. 1553 ze zmianami) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie  iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8,00 zł za każdy 1m3 zużytej w danym miesiącu wody.

Określono stawkę opłaty podwyższonej, która będzie stosowana jeżeli właściciel nieruchomości o której mowa w ust. 1  nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, w wysokości 16,00 zł za każdy 1m3 zużytej w danym miesiącu wody.

5. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (innych niż wyżej wskazane), na których są wytwarzane odpady komunalne (szkoły, żłobki, przedszkola, punkty lub lokale handlowe, kioski, lokale lub punkty /kioski/ gastronomiczne, hurtownie, sklepy, pomieszczenia biurowe, rzemiosło i zakłady wytwórcze, usługowe /w tym działalność budowlana/, szpitale, DPS i inne placówki całodziennego pobytu, przychodnie lekarskie, ogródki działkowe, cmentarze parafialne Inne nieruchomości) stawka opłaty wynosi za worek pojemności jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny:

  • 120 l - 24,00 zł,
  •  60 l - 12 zł,

Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny będzie zastosowana stawka opłaty podwyższonej w wysokości: 24,00 zł za worek o poj. 60 l. oraz 48,00 za worek o poj, 120 l.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik (worek) o określonej pojemności.