• UWAGA!!! W związku ze znoszeniem obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego informujemy, że od 25.05.2020 r. ponownie rusza bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Ze względów organizacyjnych zachęcamy jednakże do uprzedniego umówienia się, co pozwoli uniknąć oczekiwania na przyjęcie w razie większej liczby interesantów.

Aktualności

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem 21.05.2019

KOREKTA OBWIESZCZENIA

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

opublikowanego pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem,a,1608530,obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodaro.html

i pod linkiem:

http://gminagrodek.pl/pl/546/2810/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-grodek-nad-dunajcem.html


 WÓJT GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM ZAWIADAMIA ŻE:

    Projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 

https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem,a,1613154,projekt-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-grodek-nad-dunajcem.html

 

Nie jest natomiast dostępny jak podano w obwieszczeniu pod linkiem:

    https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem,m,93534,plan-zagospodarowaniaprzestrzennego.html  

 

 

 

OBWIESZCZENIE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), oraz Uchwały Nr XLIX/294/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem”,

WÓJT GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM ZAWIADAMIA

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

 

projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

 

w dniach:  od 30 maja 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem pokój nr 6, w godzinach 8.00 – 15.00,
(w dniach pracy Urzędu Gminy).

Projekt studium został sporządzony w granicach administracyjnych Gminy Gródek nad Dunajcem określonych na załączniku graficznym do uchwały, w tym dla terenów nieruchomości położonych w miejscowościach: Bartkowa-Posadowa, Bujne, Gródek nad Dunajcem, Jelna, Lipie, Podole-Górowa, Przydonica, Roztoka-Brzeziny, Rożnów, Sienna, Tropie, Zbyszyce.

    Projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest również na stronie
    internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 

    https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem,m,93534,plan-zagospodarowaniaprzestrzennego.html.

 

DYSKUSJA PUBLICZNA

 

nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Studium oraz w prognozie oddziaływania na środowisko

 odbędzie się

w dniu 21 czerwca 2019 r. w godzinach 13.00 - 15.00, w sali posiedzeń Urzędu Gminy

  • Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium może wnieść uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem na adres Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 54, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2019 r.

 

  • Zgodnie z art. 40 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 54, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: EPUAP/gminagrodeknaddunajcem/skrytka lub na adres:

       gmina@gminagrodek.pl, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 15 lipca 2019 r.

 

Uwagi rozpatruje Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem.
Uwagi złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

 

 

Informuje się, w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), że:

1) dane osobowe podawane są w celu składania uwag do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gródek nad Dunajcem i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy,

2) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych związane jest z pozostawieniem uwagi bez rozpoznania,

 3) administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 54

4) składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

 5) składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00--193 Warszawa, ul. Stawki 2)

2), jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych w związku ze złożeniem uwagi do studium narusza przepisy prawa,

6) podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.),

7) składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę,

8) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Inspektora Ochrony Danych: Pana Roberta Koterlę, e-mail rkoterla@gminagrodek.pl, tel.18 440 10 35 wew.18

 

Załączniki