• UWAGA!!! W związku ze znoszeniem obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego informujemy, że od 25.05.2020 r. ponownie rusza bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Ze względów organizacyjnych zachęcamy jednakże do uprzedniego umówienia się, co pozwoli uniknąć oczekiwania na przyjęcie w razie większej liczby interesantów.

Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

I. KIEROWNIK REFERATU

mgr inż. Andrzej Wolak

Dane kontaktowe:

Zadania i kompetencje:

 • kierowanie pracą referatu

 • prowadzi sprawy związane z Planowaniem Przestrzennym (zmiany MPZP, studium, opiniowanie podziałów, wypisy i wyrysy z MPZP, opinie urbanistyczno – architektoniczne pomników i dzieł plastycznych)

 • prowadzi sprawy związane z ochroną zabytków, ewidencją cmentarzy i utrzymaniem grobów wojennych


II. PRACOWNICY REFERATU

mgr inż. Małorzata Galarowicz - referent

Dane kontaktowe:

Zadania i kompetencje:

 • prowadzi postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć na środowisko

 • prowadzi sprawy związane z ochroną przyrody (wycinka drzew, rejestr pomników przyrody)

 • prowadzi ewidencję azbestu

 • współpraca z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie czystości kąpielisk

 • przygotowuje opinie Wójta wynikające z prawa geologicznego

Andrzej Bugański - referent

Dane kontaktowe:

Zadania i kompetencje:

 • prowadzi sprawy związane z zarządzaniem pasem drogowym z wyłączeniem inwestycji i utrzymania dróg gminnych (ewidencja dróg, zajęcie lub wyłączenie pasa drogowego, wbudowanie urządzeń obcych, naliczanie opłat, oświadczenia o dostępie do dróg gminnych, projekt organizacji ruchu)

 • prowadzi sprawy związane z oświetleniem ulicznym

Ewa Drozd - główny specjalista

Dane kontaktowe:

Zadania i kompetencje:

 • prowadzi sprawy związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach (ewidencja zawartych umów,  rejestr działalności regulowanej, ewidencja opłat, kontrole, egzekucja)

 • prowadzi sprawy związane z krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych

Barbara Kasprzyk - inspektor

Dane kontaktowe:

Zadania i kompetencje:

 • prowadzi sprawy związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach (ewidencja złożonych deklaracji, aktualizacja bazy z zakresu gospodarki odpadami, zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, realizacja umowy z odbiorcą odpadów, sprawozdania)