RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO” (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gródek nad Dunajcem w imieniu, której działa Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem – mgr inż. Józef Tobiasz z siedzibą w  Gródku nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 54.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Pana Roberta Koterla, e-mail rkoterla@gminagrodek.pl, tel.18 440 10 35 wew.18.

3. Organem zajmujący się nadzorem spraw dotyczących ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86, gdzie ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

  • wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Gminę Gródek nad Dunajcem, jej organy i Urząd, a wynikających z przepisów szczególnych regulujących działalność (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  •  dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO),
  • świadczenia na rzecz mieszkańców społecznie oczekiwanych usług dodatkowych (art. 6 ust 1 lit a RODO),
  • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Urzędem, w tym profilowania pod kątem badania zdolności finansowej, analizy ryzyka, itp. (art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust 1 lit a RODO),
  • realizacji umowy zawartej z Urzędem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Gminę Gródek nad Dunajcem, jej organy i Urząd lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym np. w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z realizacja przepisów prawa lub zawartą umową, na potrzeby administracji wewnętrznej Urzędu, w tym utrzymania infrastruktury IT, statystyki i raportowania wewnętrznego, itp.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną lub przepisy szczegółowe, nie dłużej niż wymaga tego obowiązujące prawo.

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia – bycia zapomnianym lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie*, wyłącznie na zasadach określonych w RODO (biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z przepisów prawa).

8. Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu realizacji zadań przez Urząd.

9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Gródek nad Dunajcem, 25.05.2018 r.

UWAGA*:

Prawo do usunięcia – bycia zapomnianym lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania czy prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie nie może być zrealizowane w przypadku, kiedy dane przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa stosowanego w postępowaniach w określonych komórkach organizacyjnych. Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie opiera się na podstawie zgody lub umowy. Nie obejmuje ono administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.