Radca prawny

Radca Prawny  - mgr Stanisław Sułkowski

Dane kontaktowe:

  • pokój nr 16
  • tel. 18 440 10 35 wewn. 30

Zakres obowiązków:

  1. udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych Rady i Wójta, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym,
  2. udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Wójta, Sekretarza, Skarbnika i Kierowników Referatów,
  3. udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Gminę, opiniowanie projektów umów i porozumień,
  4. wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami i innymi organami orzekającymi oraz urzędami administracji publicznej w sprawach dotyczących działania Gminy,
  5. wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami w sprawach dotyczących szkół prowadzonych przez Gminę,
  6. wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Gminy oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego.