• UWAGA!!! W związku ze znoszeniem obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego informujemy, że od 25.05.2020 r. ponownie rusza bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Ze względów organizacyjnych zachęcamy jednakże do uprzedniego umówienia się, co pozwoli uniknąć oczekiwania na przyjęcie w razie większej liczby interesantów.

Ogłoszenia

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu XIV Sesji Rady Gminy Gródek nad Dunajcem 03.10.2019

Z A P R O S Z E N I E

------------------------------

 

Zapraszam Pana/Panią do wzięcia udziału w posiedzeniu XIV  Sesji Rady Gminy Gródek nad Dunajcem, która odbędzie się w dniu 9 października  2019 roku  o godz. 1400
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Spółki Dunajec za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego jednostki.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmian w budżecie  oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2019 rok,
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek nad Dunajcem przyjętej Uchwałą  Nr IV/22/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2018 roku,
 3. wyboru ławników na kadencję 2020-2023,
 4. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem,
 5. wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego,
 6. wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiących własność Gminy Gródek nad Dunajcem, 
 7. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego
  w miejscowości Sienna w Gminie Gródek nad Dunajcem,
 8. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sienna w Gminie Gródek nad Dunajcem,
 9. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem.
 1. Interpelacje i zapytania radnych składane na piśmie.
 2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.

 

 

 

  

                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                

                                                                                                              mgr Józef Klimek