• UWAGA!!! W związku ze znoszeniem obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego informujemy, że od 25.05.2020 r. ponownie rusza bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Ze względów organizacyjnych zachęcamy jednakże do uprzedniego umówienia się, co pozwoli uniknąć oczekiwania na przyjęcie w razie większej liczby interesantów.

Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 24.09.2019

Załącznik do zarządzenia nr 139/2019

Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem

z dnia 24 września 2019 r.

WYKAZ

Nasz znak: PRN.6840.01.2019                                                                                              Data: Gródek nad Dunajcem dnia 24 września 2019 r.

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn.zm.) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gródek nad Dunajcem przeznaczonych sprzedaży w trybie przetargowym

lp

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości;

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

1

Rożnów

dz. ew. nr 416/22,

dz. ew. nr 416/23,

dz. ew. nr 416/24,

dz. ew. nr 416/25,

księga wieczysta

NS1S/137216/9

416/22, - 0,0899 ha

W tym RV – 0,063 ha,

LsIV – 0,0269 ha,

416/23, - 0,0765 ha - RV,

416/24, - 0,1132 ha,

W tym RV – 0,0769 ha,

LsIV – 0,0363 ha,

416/25, - 0,0843 ha - RV

Razem 0,3639 ha,

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Nieruchomość znajduje się wg MPZP w strefie

I303MU Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej o niskiej intensywności (dz. 416/22-25)

I149 ZL – Tereny zieleni leśnej poza administracją Lasów Państwowych  (dz. 416/22 i 24)

Rada gminy wyraziła zgodę na obciążenie dz. ew. 416/26 służebnością drogową na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości 416/22-25

Dz. 416/22 - 44 080,00 zł

Dz. 416/23 - 37 930,00 zł

Dz. 416/24 - 56 380,00 zł

Dz. 416/25 - 40 390,00 zł

Razem 178 780,00 zł

 

Termin na złożenie wniosku o pierwszeństwo w nabyciu przysługującej osobie mającej roszczenie z mocy prawa (art. 34 ust 2 pkt 1 cyt. Ustawy) oraz poprzednich właścicieli i ich spadkobierców (art.34 ust. 1 pkt 2) upływa dnia 5 listopada 2019 r. (6 tygodni od wywieszenia wykazu)

 

Wykaz został zamieszczony na stronie internetowej gminy: www.gminagrodek.pl , na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem/

Wykaz został wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy na okres 21 dni, tj. od dnia 24.09.2019 do dnia 15.10.2019 r.

Informację o wywieszonym wykazie podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         WÓJT GMINY

/-/ Józef Tobiasz

Załączniki