• UWAGA!!! W związku ze znoszeniem obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego informujemy, że od 25.05.2020 r. ponownie rusza bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Ze względów organizacyjnych zachęcamy jednakże do uprzedniego umówienia się, co pozwoli uniknąć oczekiwania na przyjęcie w razie większej liczby interesantów.

Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę bez przetargu 23.05.2019

Załącznik do zarządzenia nr 89/2019

Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem

z dnia 23 maja 2019 r.

WYKAZ

Nasz znak .PRN.6845.03.2019                                                                                                                                                        Data: Gródek nad Dunajcem dnia 23 maja 2019 r.

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn.zm.) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gródek nad Dunajcem przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

lp

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości;

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

termin zagospodarowania nieruchomości

wysokość opłat z tytułu dzierżawy

 

terminy wnoszenia opłat;

zasady aktualizacji opłat

1

dz. 20 obr Rożnów, gm. Gródek nad Dunajcem

KW NS1S/00067940/1

Łączna:

 0,21 ha,

Wydzierżawiana – 0,21 ha

Nieruchomość o kształcie zbliżonym do prostokąta, Zgodnie z operatem ewidencji gruntów ww grunt jest sklasyfikowany jako

Dz. 20 – klasa RIVa– 0,21 ha

Dzierżawiony grunt jest położony w strefach oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako:

I227 MNU- tereny mieszkaniowe o niskiej intensywności

Rozpoczęcie:

Niezwłocznie po podpisaniu umowy

Zakończenie – do 3 lat od dnia podpisania umowy.

Czynsz dzierżawny – 300 zł/ha rocznie za każdy ha

Jednorazowo do 15 września każdego roku

W razie zmiany Zarządzenia Wójta w sprawie czynszu za dzierżawę gruntów rolnych

 

Wykaz został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem/

Wykaz został wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy na okres 21 dni, tj. od dnia 23.05.2019 do dnia 13.06.2019 r.

Informację o wywieszonym wykazie podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

WÓJT GMINY

 

 

 

/-/ Józef Tobiasz

Załączniki