• UWAGA!!! W związku ze zwiększeniem zachorowań na koronawirusa w powiecie nowosądeckim informujemy, że od 15.07.2020 r. ponownie wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Podania proszę wkładać do przygotowanych pojemników na dokumenty, wystawionych przed Urzędem Gminy. Jeśli niezbędna jest wizyta w urzędzie, w szczególności w sprawach dotyczących stanu cywilnego, dowodów osobistych lub spraw dot. podatków i opłat - zachęcamy do uprzedniego umówienia się.

Informacja o obwodach głosowania

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem

z dnia 12 czerwca 2020 r.
 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568)  w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem przekazuje informację   o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwo Rożnów

Wiejski Dom Kultury, Rożnów 638, 33-316 Rożnów

 

2

Sołectwa: Roztoka-Brzeziny, Tropie

Szkoła Podstawowa, Roztoka-Brzeziny 211, 33-316 Rożnów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

3

Sołectwa: Bartkowa-Posadowa, Bujne, Podole-Górowa

Wiejski Dom Kultury, Bartkowa-Posadowa 375, 33-318 Gródek                    nad Dunajcem

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

4

Sołectwa: Przydonica, Przydonica-Glinik

Szkoła Podstawowa, Przydonica 24, 33-318 Gródek nad Dunajcem

 

5

Sołectwa: Jelna, Jelna-Działy, Lipie, Sienna, Zbyszyce

Szkoła Podstawowa, Sienna 27, 33-318 Gródek nad Dunajcem

 

6

Sołectwo Gródek nad Dunajcem

Zespół Szkół, Gródek nad Dunajcem 195, 33-318 Gródek nad Dunajcem

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

7

Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach 12

Dom Pomocy Społecznej, Zbyszyce 12, 33-318 Gródek nad Dunajcem

 

 

 

 

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu                                    za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji  w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

Wójt Gminy

Gródek nad Dunajcem

 

/-/ Józef Tobiasz