• UWAGA!!! W związku ze znoszeniem obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego informujemy, że od 25.05.2020 r. ponownie rusza bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Ze względów organizacyjnych zachęcamy jednakże do uprzedniego umówienia się, co pozwoli uniknąć oczekiwania na przyjęcie w razie większej liczby interesantów.

Aktualności

Zapraszamy na posiedzenie XXVI Sesji Rady Gminy Gródek nad Dunajcem 24.06.2020

                                                                               Gródek nad Dunajcem  dnia, 2020-06-23

 

                                                    Z A P R O S Z E N I E

              ---------------------------------------               

Zapraszam Pana/Panią do wzięcia udziału w posiedzeniu XXVI Sesji Rady Gminy Gródek nad Dunajcem, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 roku o godz. 1500 w Zespole Szkół w Gródku w Gródku nad Dunajcem.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 5. Zapoznanie się z przygotowaniem do sezonu letniego w zakresie turystyki i rekreacji – Dyrektor GOK-u.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. nadania tytułu ”Honorowego Obywatela Gminy Gródek nad Dunajcem”,
 2. nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Gródek nad Dunajcem”,
 3. nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Gródek nad Dunajcem”,
 4. nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Gródek nad Dunajcem”,
 5. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem,
 6. zmian w budżecie  oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2020 rok,
 7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek nad Dunajcem przyjętej Uchwałą  Nr XX/131/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2019 roku,
 8. uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody „park podworski w Zbyszycach przy klasycystycznym dworze”,
 9. przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny  za 2019 rok,
 10. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej w Gminie Gródek nad Dunajcem,
 11. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w m. Przydonica w trybie przetargowym,
 12. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w m. Podole-Górowa

w trybie przetargowym,

 1. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości: dz.ew.57/5, położonej w Rożnowie,
 2. zmiany uchwały w sprawie opłaty miejscowej,
 3. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.

7. Interpelacje i zapytania radnych składane na piśmie.

8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

9. Zamknięcie Sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

           Józef Klimek